Τα στελέχη εφοδιασμού έχουν καταλυτικό ρόλο στις αγορές παγίων:

Το σχήμα 21.2 παρουσιάζει τα βασικά βήματα της διαδικασίας απόκτησης νέων παγίων (ή αντίστοιχα τη βελτίωση/ανακατασκευή ενός υπάρχοντος παγίου).

Πολλές φορές, η αγορά ενός παγίου αποδεικνύεται ιδιαιτέρως δαπανηρή.

Υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη ότι τα στελέχη εφοδιασμού διαδραματίζουν δευτερεύοντα ρόλο στην προμήθεια των παγίων (κεφαλαιουχικού εξοπλισμού).