Σε κάθε επιχείρηση ο πάγιος εξοπλισμός αποτελεί βασικό εργαλείο για τη δημιουργία εσόδων.

Η συνεισφορά των παγίων σε μια επιχείρηση αποδυναμώνεται, εφόσον δεν θεωρηθούν ως επένδυση.