Τα στελέχη εφοδιασμού έχουν καταλυτικό ρόλο στις αγορές παγίων: