Το σχήμα 21.2 παρουσιάζει τα βασικά βήματα της διαδικασίας απόκτησης νέων παγίων (ή αντίστοιχα τη βελτίωση/ανακατασκευή ενός υπάρχοντος παγίου).

Πέρα από τη δαπάνη αυτή καθεαυτή, για κάθε αγοραζόμενο είδος θα πρέπει να εξεταστεί η σημασία του είδους για την επιχείρηση.

Η σωστή και έγκαιρη πληροφόρηση είναι απαραίτητη προκειμένου το τμήμα εφοδιασμού να σχεδιάσει και να προγραμματίσει τις δραστηριότητές του.