Προσδιορισμός Απαιτήσεων & Προγραμματισμός Προμηθειών

MLS-SCM Module 2: Specifying Requirements & Planning Supply

To Σεμινάριο αυτό θα σας μάθει πως να προσδιορίζετε και να υπολογίζετε όλες τις διαφορετικές διαστάσεις και παραμέτρους του τί χρειάζεται να αγοράζει ένας οργανισμός.

Θα σας δώσει πρακτικές οδηγίες και συμβουλές για το Supply Planning και για το πως, να δημιουργείτε σωστά Purchase Specifications (Περιγραφές Αγοράς).

Επιπλέον, θα σας δείξει πως να επιλέγετε τη σωστή διατύπωση Προδιαγραφών, ανάλογα με το τύπο και την σημαντικότητα του αγοραζoμένου είδους.

Ο ρόλος της Λειτουργίας Αγορών και Εφοδιασμού είναι να ικανοποιεί τις απαιτήσεις για Προϊόντα και Υπηρεσίες, τα οποία ένας Οργανισμός δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να παράγει εσωτερικά. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι Προμήθειες πρέπει να είναι σε θέση να καθορίζουν και να αποτυπώνουν τις απαιτήσεις αυτές με τέτοιο τρόπο, ώστε οι αγοραζόμενες εισροές να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του Οργανισμού.

Ο Προσδιορισμός Απαιτήσεων & ο Προγραμματισμός Προμηθειών είναι το «εναρκτήριο λάκτισμα» της Διεργασίας Αγορών & Εφοδιασμού. Εάν δεν γίνει σωστά, τότε όλα τα υπόλοιπα στάδια της διαδικασίας αυξάνουν το κόστος του οργανισμού πολύ περισσότερο από ότι θα χρειαζόταν. Γι’ αυτό το λόγο σε πολλές επιχειρήσεις παρουσιάζει τεράστιες ευκαιρίες για μειώσεις κόστους!!!

Θα δείτε πως πρέπει να καθορίζετε και να διατυπώνετε τις διαφορετικές διαστάσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών που προμηθεύεται εξωτερικά ένας Οργανισμός. Συγκεκριμένα:

 • Τι να Αγοράσετε (Την Απαιτούμενη Ποιότητα)
 •   Πόσο να Αγοράσετε (Την Απαιτούμενη Ποσότητα)
 •  Που και Πότε θα πρέπει να γίνει η Παράδοση (Τον Απαιτούμενο Τόπο και Χρόνο)
 •  Ποιες Υπηρεσίες και Service Level (Επίπεδα Εξυπηρέτησης) πρέπει να απαιτηθούν από τον Προμηθευτή
 •    Τι Πληροφορίες πρέπει να μεταδώσετε στο Προμηθευτή έτσι ώστε να Αποδώσει τα μέγιστα

Ποιοί πρέπει να το Παρακολοθουθήσουν:

Όσοι εμπλέκονται, ή θα εμπλακούν ενεργά στο μέλλον, ή είναι Υπεύθυνοι για τη δημιουργία Purchase Specifications (Περιγραφών Αγοράς) και τον Προγραμματισμό Προμηθειών. Οπωσδήποτε Μηχανικοί που καταρτίζουν προδιαγραφές, (θα δούν την οικονομική διάσταση και επίδραση στο κόστος της κάθε κατηγορίας προδιαγραφών), Supply Managers, Purchasing Managers, Procurement Managers, Buyers, Διευθυντές, Υπεύθυνοι Προμηθειών και Αγοραστές. Θα σας δείξουμε πώς διαφοροποιείται η ανάμειξη της Λειτουργίας Αγορών & Εφοδιασμού στη περιγραφή των επιθυμητών χαρακτηριστικών ενός είδους, ανάλογα με τον τύπο και την σημαντικότητα της εκάστοτε αγοράς.

Δομή Σεμιναρίου:

Α) Τι χρειάζεται να Προσδιοριστεί;
 • Είδη Απαιτήσεων
 • Purchase Specifications Προϊόντων κι Υπηρεσιών
 • Τύποι Προδιαγραφών Προϊόντων
 • Τύποι Προδιαγραφών Υπηρεσιών
 • Χρήση Εξωτερικών Προτύπων – External Standards
 • Εσωτερική Τυποποίηση – Internal Standardization
 • Value Analysis / Value Engineering
 • Λοιπές απαραίτητητες πληροφορίες στην Περιγραφής Αγοράς
Β) Προσδιορισμός Ποσοτήτων - Παραδόσεων - Service Level
 • Καθορισμός Ποσότητας
 • Καθορισμός Παράδοσης
 • Καθορισμός Εξυπηρέτησης & Ανταποκρισιμότητας από τον Προμηθευτή
 • Λοιπές πληροφορίες που πρέπει να συμπεριληφθούν στο Purchase Specification
Γ) Η Διεργασία Προσδιορισμού Απαιτήσεων (Specifying Requirements) & Προγραμματισμού Προμηθειών (Supply Planning)
 • O ρόλος των Αγορών & Εφοδιασμού (Purchasing & Supply)
 • Προϋπολογισμός (Budgeting) και Προγραμματισμός Προμηθειών - Εφοδιασμού
 • Ιεράρχηση Προτεραιοτήτων κατά τον Προσδιορισμό Απαιτήσεων και τον Προγραμματισμό Προμηθειών
 • Προσεγγίσεις και Μεθοδολογία ανάπτυξης Περιγραφών Αγοράς (Purchase Specifications)
 • Έναρξη Διεργασίας Προμηθειών (Procurement Process): Αιτήματα Αγοράς (Purchase Requisitions) και πως γίνονται οι Εγκρίσεις τους.  

  
Η Humantec δεν πωλεί ή διανέμει εμπιστευτικές πληροφορίες που συλλέγει online σε τρίτα άτομα ή οντότητες.