Ως απόθεμα θεωρείται κάθε υλικό, εξάρτημα ή τελικό προϊόν που διατηρείται σε κάποιο σημείο μιας αλυσίδας εφοδιασμού για μελλοντική ζήτηση.

Το Πρόγραμμα Ζήτησης μπορεί να εκληφθεί ως μια οργανωμένη αποθήκη-βάση δεδομένων.