Για να επιτευχθεί αύξηση κερδών μέσω της διοίκησης εφοδιασμού πρέπει να υιοθετηθεί η έννοια του ολικού κόστους.

Η δημιουργία και η διαχείριση νέων αλυσίδων εφοδιασμού αποτελεί ίσως την πιο σημαντική πλευρά της διοίκησης εφοδιασμού.

Σε γενικές γραμμές μια δήλωση εργασίας απαντά στα ακόλουθα σημεία:

Τα πληροφοριακά συστήματα ΕRP (Enterprise Resource Planning) έκαναν την εμφάνισή τους στην Ελλάδα κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Μια γνωστή στρατηγική αγορών για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προκαλούνται από διακυμάνσεις των τιμών είναι η Στρατηγική της Περιχαράκωσης (Ηedging).

Ο εφοδιασμός παίζει ζωτικό ρόλο στην κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμάτων και προϋπολογισμών.

Στις εμπορικές επιχειρήσεις η σημασία του εφοδιασμού είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις βιομηχανικές επιχειρήσεις.

Η διοίκηση του τμήματος εφοδιασμού πρέπει να επιδιώκει σταθερά την ανάθεση αρμοδιότητας κατάρτισης προϋπολογισμού στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο διοίκησης.

Ο Προϋπολογισμός των Άμεσων Εργατικών αποτελεί μέρος του προϋπολογισμού δαπανών παραγωγής και καταρτίζεται ξεχωριστά.

Ο Προϋπολογισμός Υλικών αποτελεί μέρος του προϋπολογισμού δαπανών της παραγωγής.

Tα ετήσια προγράμματα και οι Προϋπολογισμοί αποτελούν μια ποσοτική έκφραση των εταιρικών στόχων.

Πέρα από τη δαπάνη αυτή καθεαυτή, για κάθε αγοραζόμενο είδος θα πρέπει να εξεταστεί η σημασία του είδους για την επιχείρηση.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ