Οι γενικοί στόχοι εφοδιασμού οριοθετούν ουσιαστικά το πλαίσιο και διαμορφώνουν τις στρατηγικές δράσεις του εφοδιασμού ανά κατηγορία:

Το χαρτοφυλάκιο εφοδιασμού απαρτίζεται από τέσσερα τεταρτημόρια:

H ποικιλία των αγοραζόμενων υλικών (ή υπηρεσιών) μπορεί να είναι τεράστια.

Ως στρατηγική εφοδιασμού ορίζεται η συγκροτημένη εκμετάλλευση των αξιών που ενυπάρχουν στις πάσης φύσεως αγοραζόμενες εισροές μιας επιχείρησης.

Είναι φανερό ότι ο Σχεδιασμός και η Διαχείριση ενός Διεθνούς Δικτύου Εφοδιασμού απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις.

Η Ινδία αποτελεί αναδυόμενη οικονομική δύναμη, που αναμένεται να επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία τον 21ο αιώνα.

Για τα στελέχη εφοδιασμού παρουσιάζονται σημαντικές ευκαιρίες συνεργασιών με προμηθευτές της Ανατολικής Ευρώπης. 

Η ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου είναι καταλυτικός παράγοντας για την εξασφάλιση της παγκόσμιας ευημερίας και αποτελεί διαρκή ευθύνη κυβερνήσεων και επιχειρήσεων.

Η έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση είναι βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία κάθε επιχείρησης.

Πως να προσδώσετε αξία στον οργανισμό σας με το να αναπτύξετε συνεργασίες εντός κι εκτός αυτού:

Οι Buyers χειρίζονται με διαφορετικό τρόπο την καθε κατηγορία δαπανών/ειδών της επιχείρησης ανάλογα το ποσοστό που αντανακλά επι της συνολικής δαπάνη της επιχείρησης και το ρίσκο. Η κάθε κατηγορία απαιτεί διαφορετικό είδος σύμβασης, διαπραγμάτευσης, λήψης προσφορών κτλ.

Μια γνωστή στρατηγική αγορών για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προκαλούνται από διακυμάνσεις των τιμών είναι η Στρατηγική της Περιχαράκωσης (Ηedging).

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

There are no up-coming events