Για να επιτευχθεί αύξηση κερδών μέσω της διοίκησης εφοδιασμού πρέπει να υιοθετηθεί η έννοια του ολικού κόστους.

Μια σύγχρονη τάση του τμήματος μελετών είναι η ανάπτυξη τεχνολογικά προηγμένων προϊόντων.

Η συγκέντρωση των ταξιδιωτικών λειτουργιών σε μια επιχείρηση εξασφαλίζει έναν πιο αποτελεσματικό διαχειριστικό έλεγχο των σχετικών εξόδων.

Σε γενικές γραμμές μια δήλωση εργασίας απαντά στα ακόλουθα σημεία:

Αναμφίβολα, οι προμήθειες υπηρεσιών αποτελούν μια σημαντική συνιστώσα όλων των αγορών σε κάθε επιχείρηση.

Οι Προδιαγραφές καθορίζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προς αγορά ειδών. Σε γενικές γραμμές, διακρίνονται σε απλές και σύνθετες.

Κύρια αποστολή του τμήματος εφοδιασμού είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων των «εσωτερικών πελατών» του με αγορές που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους.

Πέρα από τη δαπάνη αυτή καθεαυτή, για κάθε αγοραζόμενο είδος θα πρέπει να εξεταστεί η σημασία του είδους για την επιχείρηση.

Όσοι δεν μαθαίνουν από τα λάθη του παρελθόντος είναι καταδικασμένοι να τα επαναλάβουν: To Purchasing πριν φτάσει στη σημερινή μορφή του Supply Management υπέστη μια δαρβινική εξέλιξη 150 χρόνων. Σε αυτή την περίοδο έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές. Όσο πιο γρήγορα καταλάβει ένας Manager «που είμαστε σήμερα» και «πως φτάσαμε εδώ» τόσο μεγαλύτερο θα είναι το προβάδισμα που θα έχει από αυτούς που ξαναεφευρίσκουν τον τροχό από την αρχή.