Στις εμπορικές επιχειρήσεις η σημασία του εφοδιασμού είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις βιομηχανικές επιχειρήσεις.