Πέρα από τις ποσότητες ζήτησης των αγοραζόμενων ειδών, τα στελέχη εφοδιασμού πρέπει να προβλέψουν και τη διαθεσιμότητά τους.