Οι επιχειρήσεις κι οι οργανισμοί ολοένα περισσότερο χρησιμοποιούν τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες στον συναγωνισμό τους για το ποια θα επικρατήσει στην αγορά

Η τεχνική της Ανάλυσης Γραφικών Παραστάσεων,βοηθά να ανιχνευθούν συσχετίσεις και τάσεις τιμών.

Η ανάλυση τιμών αφορά ουσιαστικά στη συγκριτική ανάλυση της τιμής μιας συγκεκριμένης προσφοράς με τις τιμές άλλων προσφορών.

Η ανάλυση των τιμών και του κόστους των αγοραζόμενων εισροών αποτελεί μια κρίσιμη δραστηριότητα των τμημάτων εφοδιασμού.

Σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. επισκευές πολύπλοκου μηχανολογικού εξοπλισμού) δεν μπορεί να υπολογιστεί  το ακριβές κόστος εργασίας ή/και υλικών.

Όταν επιβάλλεται, οι Συμβάσεις Σταθερού Τιμήματος συμπεριλαμβάνουν οικονομικούς όρους αναπροσαρμογής της τιμής (Fixed Price with Price Adjustments).

Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα πριν από τη σύναψη μιας σύμβασης είναι ο καθορισμός της μεθόδου τιμολόγησης.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

There are no up-coming events