Στις συμβάσεις πώλησης συναντώνται κάποιοι επιπλέον όροι με γνώμονα τη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών αγοράς.

Στις συμβάσεις πώλησης συναντώνται κατά κόρον κάποιοι επιπλέον όροι, με γνώμονα τη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών αγοράς.

Η δημιουργία και η διαχείριση συμβάσεων απαιτούν συγκεκριμένη δομή που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με την κοστολόγηση, την αξιοπιστία, τις εγγυήσεις, τους όρους συμφωνίας και τις ρήτρες που προστατεύουν τον αγοραστή χωρίς να αδικούν τον προμηθευτή.

Το περιεχόμενο της σύμβασης πρέπει να είναι πλήρες, ακριβές και ορισμένο.

Το περιεχόμενο της σύμβασης πρέπει να είναι πλήρες, ακριβές και ορισμένο.

Μια συνήθης παρανόηση των στελεχών εφοδιασμού είναι να θεωρούν ότι η κατάρτιση μιας σύμβασης ξεκινά μετά την ανάθεση του έργου σε έναν προμηθευτή.

Για τα στελέχη εφοδιασμού οι συμβάσεις αποτελούν βασικό εργαλείο.

Οι περισσότεροι Διευθυντές Εφοδιασμού αντιλαμβάνονται ότι η διοίκηση προμηθευτών απαιτεί τη δημιουργία και διατήρηση καλών σχέσεων συνεργασίας μαζί τους, ενόσω ταυτόχρονα αποφεύγουν ελευθερίες που μπορεί να επιτρέψουν στον προμηθευτή να δράσει οπορτουνιστικά ή να παρακωλύσει/καθυστερήσει το έργο του οργανισμού.

Σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. επισκευές πολύπλοκου μηχανολογικού εξοπλισμού) δεν μπορεί να υπολογιστεί  το ακριβές κόστος εργασίας ή/και υλικών.

Όταν επιβάλλεται, οι Συμβάσεις Σταθερού Τιμήματος συμπεριλαμβάνουν οικονομικούς όρους αναπροσαρμογής της τιμής (Fixed Price with Price Adjustments).

Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα πριν από τη σύναψη μιας σύμβασης είναι ο καθορισμός της μεθόδου τιμολόγησης.