Σε κάθε επιχείρηση ο πάγιος εξοπλισμός αποτελεί βασικό εργαλείο για τη δημιουργία εσόδων.

Η συνεισφορά των παγίων σε μια επιχείρηση αποδυναμώνεται, εφόσον δεν θεωρηθούν ως επένδυση.

Πως να προσδώσετε αξία στον οργανισμό σας με το να αναπτύξετε συνεργασίες εντός κι εκτός αυτού:

Σε κάθε δίκτυο εφοδιασμού πρέπει να επιδιώκεται η μείωση του ολικού κόστους.

Η λειτουργία της μεταφοράς στοχεύει στη διαθεσιμότητα των προϊόντων στο σωστό χρόνο και στο σωστό τόπο (time and place utility).

Οι δραστηριότητες του εφοδιασμού προσθέτουν αξία σε ένα τελικό προϊόν ή σε μια υπηρεσία. Ωστόσο, αξία δεν είναι δυνατόν να παραχθεί χωρίς κόστος.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

There are no up-coming events