Το έμμεσο κόστος περιλαμβάνει κάθε κατηγορία κόστους, πλην του κόστους υλικών και εργασίας που σχετίζεται αποκλειστικά με την παραγωγή προϊόντων ή με την παροχή υπηρεσιών.

Η ανάλυση κόστους είναι μια διαδικασία διάσπασης μιας προσφοράς σε επιμέρους συνιστώσες και ανάλυσης της κάθε μεμονωμένης συνιστώσας κόστους.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

There are no up-coming events