Σε κάθε δίκτυο εφοδιασμού πρέπει να επιδιώκεται η μείωση του ολικού κόστους.

Το Κόστος Μεταφερόμενου Αποθέματος είναι πρόσθετο κόστος διατήρησης που εξαρτάται από την ποσότητα του αποθέματος που βρίσκεται σε μεταφορά.

Η λειτουργία της μεταφοράς στοχεύει στη διαθεσιμότητα των προϊόντων στο σωστό χρόνο και στο σωστό τόπο (time and place utility).

Εκτός από τις συνιστώσες που σχετίζονται με το κόστος απόκτησης και χρήσης ενός υλικού, σημαντική είναι και η εξέταση του εσωτερικού κόστους ενός προμηθευτή

Το ολικό κόστος ενός υλικού ή μιας υπηρεσίας δε μπορεί να εξεταστεί μεμονωμένα, αλλά σε συνάρτηση με την αξία για τον τελικό πελάτη ή και τον χρήστη.

Οι δραστηριότητες του εφοδιασμού προσθέτουν αξία σε ένα τελικό προϊόν ή σε μια υπηρεσία. Ωστόσο, αξία δεν είναι δυνατόν να παραχθεί χωρίς κόστος.

Η βασική υπόθεση της Καμπύλης Μάθησης είναι η σχέση χρόνου-ποσότητας παραγωγής.

Με τη μέθοδο κοστολόγησης που βασίζεται σε δραστηριότητες, η κατανομή των έμμεσων δαπανών σχετίζεται ευθέως με τις δραστηριότητες που τις δημιουργούν.

Το έμμεσο κόστος περιλαμβάνει κάθε κατηγορία κόστους, πλην του κόστους υλικών και εργασίας που σχετίζεται αποκλειστικά με την παραγωγή προϊόντων ή με την παροχή υπηρεσιών.

Η ανάλυση κόστους είναι μια διαδικασία διάσπασης μιας προσφοράς σε επιμέρους συνιστώσες και ανάλυσης της κάθε μεμονωμένης συνιστώσας κόστους.

Η τεχνική της Ανάλυσης Γραφικών Παραστάσεων,βοηθά να ανιχνευθούν συσχετίσεις και τάσεις τιμών.

Η ανάλυση τιμών αφορά ουσιαστικά στη συγκριτική ανάλυση της τιμής μιας συγκεκριμένης προσφοράς με τις τιμές άλλων προσφορών.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ