Οι γενικοί στόχοι εφοδιασμού οριοθετούν ουσιαστικά το πλαίσιο και διαμορφώνουν τις στρατηγικές δράσεις του εφοδιασμού ανά κατηγορία:

Το χαρτοφυλάκιο εφοδιασμού απαρτίζεται από τέσσερα τεταρτημόρια:

H ποικιλία των αγοραζόμενων υλικών (ή υπηρεσιών) μπορεί να είναι τεράστια.

Ως στρατηγική εφοδιασμού ορίζεται η συγκροτημένη εκμετάλλευση των αξιών που ενυπάρχουν στις πάσης φύσεως αγοραζόμενες εισροές μιας επιχείρησης.

Οι Buyers χειρίζονται με διαφορετικό τρόπο την καθε κατηγορία δαπανών/ειδών της επιχείρησης ανάλογα το ποσοστό που αντανακλά επι της συνολικής δαπάνη της επιχείρησης και το ρίσκο. Η κάθε κατηγορία απαιτεί διαφορετικό είδος σύμβασης, διαπραγμάτευσης, λήψης προσφορών κτλ.

Όσοι δεν μαθαίνουν από τα λάθη του παρελθόντος είναι καταδικασμένοι να τα επαναλάβουν: To Purchasing πριν φτάσει στη σημερινή μορφή του Supply Management υπέστη μια δαρβινική εξέλιξη 150 χρόνων. Σε αυτή την περίοδο έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές. Όσο πιο γρήγορα καταλάβει ένας Manager «που είμαστε σήμερα» και «πως φτάσαμε εδώ» τόσο μεγαλύτερο θα είναι το προβάδισμα που θα έχει από αυτούς που ξαναεφευρίσκουν τον τροχό από την αρχή.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

There are no up-coming events