Είναι φανερό ότι ο Σχεδιασμός και η Διαχείριση ενός Διεθνούς Δικτύου Εφοδιασμού απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις.

Η Ινδία αποτελεί αναδυόμενη οικονομική δύναμη, που αναμένεται να επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία τον 21ο αιώνα.

Για τα στελέχη εφοδιασμού παρουσιάζονται σημαντικές ευκαιρίες συνεργασιών με προμηθευτές της Ανατολικής Ευρώπης. 

Η ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου είναι καταλυτικός παράγοντας για την εξασφάλιση της παγκόσμιας ευημερίας και αποτελεί διαρκή ευθύνη κυβερνήσεων και επιχειρήσεων.