Για να επιτευχθεί αύξηση κερδών μέσω της διοίκησης εφοδιασμού πρέπει να υιοθετηθεί η έννοια του ολικού κόστους.

Η δημιουργία και η διαχείριση νέων αλυσίδων εφοδιασμού αποτελεί ίσως την πιο σημαντική πλευρά της διοίκησης εφοδιασμού.

Μια σύγχρονη τάση του τμήματος μελετών είναι η ανάπτυξη τεχνολογικά προηγμένων προϊόντων.

Η συγκέντρωση των ταξιδιωτικών λειτουργιών σε μια επιχείρηση εξασφαλίζει έναν πιο αποτελεσματικό διαχειριστικό έλεγχο των σχετικών εξόδων.

Σε γενικές γραμμές μια δήλωση εργασίας απαντά στα ακόλουθα σημεία:

Αναμφίβολα, οι προμήθειες υπηρεσιών αποτελούν μια σημαντική συνιστώσα όλων των αγορών σε κάθε επιχείρηση.

Οι Προδιαγραφές καθορίζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προς αγορά ειδών. Σε γενικές γραμμές, διακρίνονται σε απλές και σύνθετες.

Κύρια αποστολή του τμήματος εφοδιασμού είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων των «εσωτερικών πελατών» του με αγορές που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους.

Μια γνωστή στρατηγική αγορών για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προκαλούνται από διακυμάνσεις των τιμών είναι η Στρατηγική της Περιχαράκωσης (Ηedging).

Ο εφοδιασμός παίζει ζωτικό ρόλο στην κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμάτων και προϋπολογισμών.

Στις εμπορικές επιχειρήσεις η σημασία του εφοδιασμού είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις βιομηχανικές επιχειρήσεις.

Η διοίκηση του τμήματος εφοδιασμού πρέπει να επιδιώκει σταθερά την ανάθεση αρμοδιότητας κατάρτισης προϋπολογισμού στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο διοίκησης.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ