Το Κόστος Μεταφερόμενου Αποθέματος είναι πρόσθετο κόστος διατήρησης που εξαρτάται από την ποσότητα του αποθέματος που βρίσκεται σε μεταφορά.

Η λειτουργία της μεταφοράς στοχεύει στη διαθεσιμότητα των προϊόντων στο σωστό χρόνο και στο σωστό τόπο (time and place utility).

Πέρα από τις ποσότητες ζήτησης των αγοραζόμενων ειδών, τα στελέχη εφοδιασμού πρέπει να προβλέψουν και τη διαθεσιμότητά τους.

Η ΠροσαρμοσμένηΕκθετική Μέθοδος εφαρμόζεται όταν παρατηρείται συστηματική διακύμανση της ζήτησης.

Η Μέθοδος Σταθμικού Μέσου Όρου έχει πολλές ομοιότητες με τη μέθοδο κινητού μέσου όρου.

Οι Τεχνικές Πρόβλεψης διακρίνονται συνήθως σε δυο κατηγορίες, ήτοι στην ανάλυση παλινδρόμησης και στις χρονοσειρές.

Οι στατιστικές μέθοδοι πρόβλεψης αποτελούν τη βάση για τον προγραμματισμό της ζήτησης.

Η διαδικασία προγραμματισμού της ζήτησης είναι διαρκής και απαιτείται η συνεχής αξιολόγηση των επιδόσεων.

Η Διαδικασία Προγραμματισμού της Ζήτησης αποτελείται από διάφορες επιμέρους φάσεις (βλέπε σχήμα 17.4).

Το Πρόγραμμα Ζήτησης μπορεί να εκληφθεί ως μια οργανωμένη αποθήκη-βάση δεδομένων.

Demand Planning: Εισαγωγή

Αναμφίβολα, ο προγραμματισμός των αγοραστικών διαδικασιών εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον προγραμματισμό της ζήτησης.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Webinar - Incoterms 2020
14-07-2020 10:00 am