Οι αρχές των συστημάτων ώθησης μπορούν να εφαρμοστούν στα Αποθέματα Διανομής ή στα αποθέματα που τηρούνται από τους λιανοπωλητές και τα κέντρα διανομής.

Η ροή κίνησης του υλικού από φάση σε φάση παραγωγής προσδιορίζεται σύμφωνα με το σύστημα εξουσιοδοτήσεως μεταφοράς / παραγωγής υλικού που ονομάζεται ΚΑΝΒΑΝ.

Ο προγραμματισμός απαιτήσεων υλικών βασίζεται αποκλειστικά στις προβλέψεις της ζήτησης και στο τελικό πρόγραμμα παραγωγής. 

Βασικός παράγοντας της Αποτελεσματικότητας ενός Συστήματος M.R.P. είναι η συχνότητα της ενημέρωσης.

Κατά τη διάρκεια Υπολογισμού των Καθαρών Απαιτήσεων πρέπει αφενός να καθοριστούν κατάλληλα οι προγραμματισμένες παραλαβές.

Οι προβλέψεις της ζήτησης και το κύριο πρόγραμμα της παραγωγής είναι κύριες εισροές σε ένα σύστημα M.R.P..

Τόσο το διηνεκές όσο και το περιοδικό σύστημα ελέγχου αποθεμάτων εφαρμόζονται στον έλεγχο μεμονωμένων ειδών.

Σε ένα Περιοδικό Σύστημα Αναθεώρησης, η ανασκόπηση της κατάστασης του αποθέματος γίνεται σε σταθερά «προγραμματισμένα» χρονικά διαστήματα Δ.

Η διαχείριση της ζήτησης θα μπορούσε να οριστεί ως η τέχνη του να τοποθετείς το σωστό απόθεμα στο σωστό κατάστημα τη σωστή στιγμή.

Ένα από τα πιο σημαντικά μειονεκτήματα του μοντέλου υπολογισμού της οικονομικής ποσότητας παραγγελίας είναι η παραδοχή της σταθερής ζήτησης.

Η αποτελεσματική διαχείριση αποθεμάτων επιτυγχάνει διαθεσιμότητα κατάλληλων εφοδίων στη σωστή ποσότητα, το σωστό χρόνο και με το ελάχιστο κόστος.

Ως απόθεμα θεωρείται κάθε υλικό, εξάρτημα ή τελικό προϊόν που διατηρείται σε κάποιο σημείο μιας αλυσίδας εφοδιασμού για μελλοντική ζήτηση.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

There are no up-coming events