Ο οργανισμός APICS ορίζει ως benchmarking «τη διαδικασία μετρήσεων των προϊόντων, των υπηρεσιών, του κόστους και των εφαρμοζόμενων πρακτικών μιας επιχείρησης»

Η απόδοση των προμηθευτών εξαρτάται από τις ικανότητές τους και από το ενδιαφέρον που δείχνουν για συνεργασία με μια συγκεκριμένη επιχείρηση.

Η εισαγωγή ενός συστήματος μέτρησης της απόδοσης του εφοδιασμού προϋποθέτει δέσμευση και ενεργή υποστήριξη από την ανώτατη διοίκηση.

Τα στελέχη εφοδιασμού πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη εξειδίκευση προκειμένου να διεκπεραιώνουν ικανοποιητικά τις προαναφερθείσες δραστηριότητες.

Κατά την αξιολόγηση των εσωτερικών παραγόντων έχουν μεγάλη σημασία το εύρος και το περιεχόμενο των εφαρμοζόμενων διαδικασιών εφοδιασμού.

Τα αποτελέσματα του εφοδιασμού, κατά κύριο λόγο, παράγονται από δραστηριότητες που εκτελούνται εντός του σχετικού τμήματος.

Θα εξετάσουμε τα λειτουργικά αποτελέσματα του Εφοδιασμού ανά Είδος, Πελάτη, Προμηθευτή, Διαδικασία και Ομάδα Αγορών.

Τα αποτελέσματα στο λειτουργικό επίπεδο αντιπροσωπεύουν τη συνεισφορά του εφοδιασμού στην επίτευξη κερδοφορίας και αύξησης της ανταγωνιστικότητας.

Η εξοικονόμηση των δαπανών μπορεί να προέλθει από μειώσεις των τιμών αγοράς, από μειώσεις κόστους ή από την αποφυγή κόστους.

Εξετάζουμε παρακάτω τους δείκτες μέτρησης των αποτελεσμάτων του εφοδιασμού που αφορούν την παράδοση και την εξυπηρέτηση.

Οι δείκτες μέτρησης των αποτελεσμάτων του εφοδιασμού αφορούν, μεταξύ άλλων,την ποιότητα και την διαθεσιμότητα εισροών.

Ένα σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης του εφοδιασμού πρέπει να ικανοποιεί τη συσχέτιση των εταιρικών στόχων με τους επιμέρους δείκτες μέτρησης.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

There are no up-coming events