Σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. επισκευές πολύπλοκου μηχανολογικού εξοπλισμού) δεν μπορεί να υπολογιστεί  το ακριβές κόστος εργασίας ή/και υλικών.