Η Μέθοδος Σταθμικού Μέσου Όρου έχει πολλές ομοιότητες με τη μέθοδο κινητού μέσου όρου.