Οι γενικοί στόχοι εφοδιασμού οριοθετούν ουσιαστικά το πλαίσιο και διαμορφώνουν τις στρατηγικές δράσεις του εφοδιασμού ανά κατηγορία:

Το χαρτοφυλάκιο εφοδιασμού απαρτίζεται από τέσσερα τεταρτημόρια:

H ποικιλία των αγοραζόμενων υλικών (ή υπηρεσιών) μπορεί να είναι τεράστια.

Ως στρατηγική εφοδιασμού ορίζεται η συγκροτημένη εκμετάλλευση των αξιών που ενυπάρχουν στις πάσης φύσεως αγοραζόμενες εισροές μιας επιχείρησης.

Οι Buyers χειρίζονται με διαφορετικό τρόπο την καθε κατηγορία δαπανών/ειδών της επιχείρησης ανάλογα το ποσοστό που αντανακλά επι της συνολικής δαπάνη της επιχείρησης και το ρίσκο. Η κάθε κατηγορία απαιτεί διαφορετικό είδος σύμβασης, διαπραγμάτευσης, λήψης προσφορών κτλ.