Οι επιχειρήσεις κι οι οργανισμοί ολοένα περισσότερο χρησιμοποιούν τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες στον συναγωνισμό τους για το ποια θα επικρατήσει στην αγορά

Τόσο το διηνεκές όσο και το περιοδικό σύστημα ελέγχου αποθεμάτων εφαρμόζονται στον έλεγχο μεμονωμένων ειδών.

Η διαχείριση της ζήτησης θα μπορούσε να οριστεί ως η τέχνη του να τοποθετείς το σωστό απόθεμα στο σωστό κατάστημα τη σωστή στιγμή.

Η αποτελεσματική διαχείριση αποθεμάτων επιτυγχάνει διαθεσιμότητα κατάλληλων εφοδίων στη σωστή ποσότητα, το σωστό χρόνο και με το ελάχιστο κόστος.

Πέρα από τις ποσότητες ζήτησης των αγοραζόμενων ειδών, τα στελέχη εφοδιασμού πρέπει να προβλέψουν και τη διαθεσιμότητά τους.

Η ΠροσαρμοσμένηΕκθετική Μέθοδος εφαρμόζεται όταν παρατηρείται συστηματική διακύμανση της ζήτησης.

Η Μέθοδος Σταθμικού Μέσου Όρου έχει πολλές ομοιότητες με τη μέθοδο κινητού μέσου όρου.

Οι Τεχνικές Πρόβλεψης διακρίνονται συνήθως σε δυο κατηγορίες, ήτοι στην ανάλυση παλινδρόμησης και στις χρονοσειρές.

Οι στατιστικές μέθοδοι πρόβλεψης αποτελούν τη βάση για τον προγραμματισμό της ζήτησης.

Η διαδικασία προγραμματισμού της ζήτησης είναι διαρκής και απαιτείται η συνεχής αξιολόγηση των επιδόσεων.

Η Διαδικασία Προγραμματισμού της Ζήτησης αποτελείται από διάφορες επιμέρους φάσεις (βλέπε σχήμα 17.4).

Το Πρόγραμμα Ζήτησης μπορεί να εκληφθεί ως μια οργανωμένη αποθήκη-βάση δεδομένων.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

There are no up-coming events