Για να επιτευχθεί αύξηση κερδών μέσω της διοίκησης εφοδιασμού πρέπει να υιοθετηθεί η έννοια του ολικού κόστους.

Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα: Ανάγκασε τις εταιρείες να δουν με μια έντονη ματιά τις αλυσίδες εφοδιασμού τους, να επικεντρωθούν στους προβληματισμούς που προκύπτουν από ορισμένα σημαντικά ζητήματα και να ανακαλύψουν την πραγματική αιτία τυχόν ανεπαρκειών.

Η αποτελεσματική διαχείριση αποθεμάτων επιτυγχάνει διαθεσιμότητα κατάλληλων εφοδίων στη σωστή ποσότητα, το σωστό χρόνο και με το ελάχιστο κόστος.

Σε κάθε δίκτυο εφοδιασμού πρέπει να επιδιώκεται η μείωση του ολικού κόστους.

Το Κόστος Μεταφερόμενου Αποθέματος είναι πρόσθετο κόστος διατήρησης που εξαρτάται από την ποσότητα του αποθέματος που βρίσκεται σε μεταφορά.

Η λειτουργία της μεταφοράς στοχεύει στη διαθεσιμότητα των προϊόντων στο σωστό χρόνο και στο σωστό τόπο (time and place utility).

Το ολικό κόστος ενός υλικού ή μιας υπηρεσίας δε μπορεί να εξεταστεί μεμονωμένα, αλλά σε συνάρτηση με την αξία για τον τελικό πελάτη ή και τον χρήστη.

Οι δραστηριότητες του εφοδιασμού προσθέτουν αξία σε ένα τελικό προϊόν ή σε μια υπηρεσία. Ωστόσο, αξία δεν είναι δυνατόν να παραχθεί χωρίς κόστος.

Η βασική υπόθεση της Καμπύλης Μάθησης είναι η σχέση χρόνου-ποσότητας παραγωγής.

Με τη μέθοδο κοστολόγησης που βασίζεται σε δραστηριότητες, η κατανομή των έμμεσων δαπανών σχετίζεται ευθέως με τις δραστηριότητες που τις δημιουργούν.

Το έμμεσο κόστος περιλαμβάνει κάθε κατηγορία κόστους, πλην του κόστους υλικών και εργασίας που σχετίζεται αποκλειστικά με την παραγωγή προϊόντων ή με την παροχή υπηρεσιών.

Η ανάλυση κόστους είναι μια διαδικασία διάσπασης μιας προσφοράς σε επιμέρους συνιστώσες και ανάλυσης της κάθε μεμονωμένης συνιστώσας κόστους.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

There are no up-coming events