Οι περισσότεροι Διευθυντές Εφοδιασμού αντιλαμβάνονται ότι η διοίκηση προμηθευτών απαιτεί τη δημιουργία και διατήρηση καλών σχέσεων συνεργασίας μαζί τους, ενόσω ταυτόχρονα αποφεύγουν ελευθερίες που μπορεί να επιτρέψουν στον προμηθευτή να δράσει οπορτουνιστικά ή να παρακωλύσει/καθυστερήσει το έργο του οργανισμού.

Η διαχείριση μιας σύμβασης ξεκινά από το αρχικό στάδιο της κατάρτισής της. Ωστόσο, θα δοθεί έμφαση στις Πρακτικές Καλής Διαχείρισης.

Ανάλογα με τον τύπο και το αντικείμενο της σύμβασης ο διαχειριστής αναλαμβάνει και κάποιες αρμοδιότητες Διοίκησης Ποιότητας.

Με την ανάληψη της ευθύνης, ο διαχειριστής της σύμβασης μελετά τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών και καταρτίζει ένα πρόγραμμα διαχείρισής της.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ανάθεση έργων ή άλλων δραστηριοτήτων σε τρίτους εκτός της επιχείρησης αποτελεί εγχείρημα με πολλούς κινδύνους.