Δύο είναι τα μεγέθη που καθορίζουν την απόδοση μιας διεργασίας τόσο από την πλευρά του οργανισμού όσο και από την πλευρά του τελικού αποδέκτη της προστιθέμενης αξίας της εκροής (πελάτης): O χρόνος και το αβεβαιότητα (volatility).