Τα στελέχη εφοδιασμού έχουν καταλυτικό ρόλο στις αγορές παγίων:

Σε κάθε επιχείρηση ο πάγιος εξοπλισμός αποτελεί βασικό εργαλείο για τη δημιουργία εσόδων.

Η συνεισφορά των παγίων σε μια επιχείρηση αποδυναμώνεται, εφόσον δεν θεωρηθούν ως επένδυση.

Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι η αγορά ενός σημαντικού παγίου συνιστά μια άκρως σημαντική για την επιχείρηση απόφαση.

Το σχήμα 21.2 παρουσιάζει τα βασικά βήματα της διαδικασίας απόκτησης νέων παγίων (ή αντίστοιχα τη βελτίωση/ανακατασκευή ενός υπάρχοντος παγίου).

Πολλές φορές, η αγορά ενός παγίου αποδεικνύεται ιδιαιτέρως δαπανηρή.

Υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη ότι τα στελέχη εφοδιασμού διαδραματίζουν δευτερεύοντα ρόλο στην προμήθεια των παγίων (κεφαλαιουχικού εξοπλισμού).

Καθώς καθορίζετε τον προϋπολογισμό σας για το προσεχές έτος, είναι μια καλή ευκαιρία να δείτε εκ νέου τους προμηθευτές σας και να εξετάσετε αν η σχέση που έχετε αναπτύξει αποδίδει ακόμα για σας.

Στις εμπορικές επιχειρήσεις η σημασία του εφοδιασμού είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις βιομηχανικές επιχειρήσεις.

Η διοίκηση του τμήματος εφοδιασμού πρέπει να επιδιώκει σταθερά την ανάθεση αρμοδιότητας κατάρτισης προϋπολογισμού στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο διοίκησης.

Ο Προϋπολογισμός των Άμεσων Εργατικών αποτελεί μέρος του προϋπολογισμού δαπανών παραγωγής και καταρτίζεται ξεχωριστά.

Ο Προϋπολογισμός Υλικών αποτελεί μέρος του προϋπολογισμού δαπανών της παραγωγής.