Σε κάθε επιχείρηση ο πάγιος εξοπλισμός αποτελεί βασικό εργαλείο για τη δημιουργία εσόδων.

Η συνεισφορά των παγίων σε μια επιχείρηση αποδυναμώνεται, εφόσον δεν θεωρηθούν ως επένδυση.

Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι η αγορά ενός σημαντικού παγίου συνιστά μια άκρως σημαντική για την επιχείρηση απόφαση.

Είναι φανερό ότι ο Σχεδιασμός και η Διαχείριση ενός Διεθνούς Δικτύου Εφοδιασμού απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις.

Η Ινδία αποτελεί αναδυόμενη οικονομική δύναμη, που αναμένεται να επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία τον 21ο αιώνα.

Για τα στελέχη εφοδιασμού παρουσιάζονται σημαντικές ευκαιρίες συνεργασιών με προμηθευτές της Ανατολικής Ευρώπης. 

Η αποτελεσματική διαχείριση αποθεμάτων επιτυγχάνει διαθεσιμότητα κατάλληλων εφοδίων στη σωστή ποσότητα, το σωστό χρόνο και με το ελάχιστο κόστος.

Σε κάθε δίκτυο εφοδιασμού πρέπει να επιδιώκεται η μείωση του ολικού κόστους.

Το Κόστος Μεταφερόμενου Αποθέματος είναι πρόσθετο κόστος διατήρησης που εξαρτάται από την ποσότητα του αποθέματος που βρίσκεται σε μεταφορά.

Η λειτουργία της μεταφοράς στοχεύει στη διαθεσιμότητα των προϊόντων στο σωστό χρόνο και στο σωστό τόπο (time and place utility).

Εκτός από τις συνιστώσες που σχετίζονται με το κόστος απόκτησης και χρήσης ενός υλικού, σημαντική είναι και η εξέταση του εσωτερικού κόστους ενός προμηθευτή

Το ολικό κόστος ενός υλικού ή μιας υπηρεσίας δε μπορεί να εξεταστεί μεμονωμένα, αλλά σε συνάρτηση με την αξία για τον τελικό πελάτη ή και τον χρήστη.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

There are no up-coming events