Με τη μέθοδο κοστολόγησης που βασίζεται σε δραστηριότητες, η κατανομή των έμμεσων δαπανών σχετίζεται ευθέως με τις δραστηριότητες που τις δημιουργούν.