Η Συμμετοχή των Στελεχών Εφοδιασμού στις Αγορές Παγίων

Τα στελέχη εφοδιασμού έχουν καταλυτικό ρόλο στις αγορές παγίων:

συντονίζουν τις διαδικασίες προμήθειας παγίων, έρχονται σε επαφή και διενεργούν διαπραγματεύσεις με προμηθευτές και συμβουλεύουν τη διοίκηση για τα εναλλακτικά σενάρια απόκτησης παγίων.

Πέραν της συνεισφοράς τους στις τεχνικές πλευρές της αγοράς, συμβάλουν στην κατάρτιση της σύμβασης με την ενσωμάτωση των κατάλληλων εμπορικών όρων (π.χ. όροι πληρωμής, ημερομηνίες παράδοσης και παροχή εγγυήσεων) και διαχειρίζονται τη σύμβαση μέχρι την οριστική παραλαβή του παγίου. Τέλος, τα στελέχη εφοδιασμού αποτελούν το κεντρικό σημείο επαφής των μελών της αγοραστικής ομάδας.

 

Για να εκπληρώσει την αποστολή του, ένα στέλεχος εφοδιασμού πρέπει να εφαρμόζει τις ακόλουθες στρατηγικές:

 

  • Να έρχεται σε επαφή με τους χρήστες και να διαπιστώνει τις πραγματικές ανάγκες.
  • Να οργανώνει διατμηματικές ομάδες με τη συμμετοχή των χρηστών, των προμηθευτών και άλλων κρίσιμων εκπροσώπων της επιχείρησης προκειμένου να αναλύονται οι απαιτήσεις των χρηστών αλλά και των άλλων εμπλεκομένων στην προμήθεια του παγίου.
  • Να συμμετέχει σε όλες τις προκαταρκτικές συζητήσεις που αποσκοπούν στη συλλογή πληροφοριών και στη προετοιμασία προϋπολογισμών. Η έγκαιρη συμμετοχή επιτρέπει στα στελέχη εφοδιασμού να κατανοήσουν τις λειτουργίες του παγίου, τις ανάγκες των χρηστών και να ανακαλύψουν έγκαιρα ευκαιρίες εξοικονομήσεων κόστους.
  • Να χρησιμοποιεί διατμηματικές ομάδες για να ανιχνεύσει ειδικούς τρόπους μείωσης του κόστους και να διευκολύνει τη σύνταξη ισορροπημένων προδιαγραφών.
  • Να καθορίζει τιμή-στόχο του παγίου με βάση τις πληροφορίες που συλλέγει από τις πηγές προμήθειας και τη διατμηματική ομάδα και το κόστος του κύκλου ζωής. Με βάση την τιμή-στόχο το στέλεχος εφοδιασμού θα μπορέσει να αναγνωρίσει περιοχές μείωσης του κόστους, ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι περιοχές μείωσης του κόστους μπορεί να περιλαμβάνουν μετατροπές του παγίου και συνεργασία με τον προμηθευτή για τη μείωση του κόστους κατασκευής.

 

2014012615045622

 

Η προμήθεια παγίων εντάσσεται στους πιο σύνθετους και χρονοβόρους τύπους αγορών. Κατά την αξιολόγηση πρέπει να περιλαμβάνονται τα διαφορετικά χαρακτηριστικά και το ολικό κόστος του εγκατεστημένου παγίου. Για όλα τα πάγια υψηλής επένδυσης πρέπει να εφαρμόζεται αξιολόγηση βασισμένη σε χρηματοοικονομική ανάλυση.

 

Σε αυτή τη φάση το στέλεχος εφοδιασμού πρέπει να προτείνει την αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων (π.χ. χρηματοδοτική μίσθωση σε σχέση με αγορά). Στις αγορές παγίων ο ρόλος των στελεχών εφοδιασμού είναι διαχειριστικός, συντονιστικός και συμβουλευτικός.

 

Η συμμετοχή των στελεχών εφοδιασμού στη διαδικασία απόκτησης ενός παγίου από τα αρχικά της στάδια και η εκτεταμένη έρευνα των αγορών διευκολύνει την ανίχνευση σημαντικών ευκαιριών μείωσης του ολικού κόστους του παγίου.

 

Πηγή: Διοίκηση Εφοδιασμού, Λάμπρος Λάιος, Πειραιάς 2010

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία:

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

There are no up-coming events