Demand Planning: Εισαγωγή

Αναμφίβολα, ο προγραμματισμός των αγοραστικών διαδικασιών εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον προγραμματισμό της ζήτησης.

Οι αγοραστές κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων με τους προμηθευτές πρέπει να γνωρίζουν τις ποσότητες των απαιτουμένων ειδών και τα χρονοδιαγράμματα παραδόσεών τους. Επίσης, οι αποφάσεις που σχετίζονται με τον έλεγχο των αποθεμάτων (ποσότητες και χρόνος έκδοσης εντολών παραγγελίας ή παραγωγής, αποθέματα ασφαλείας κ.λ.π.) βασίζονται στον προγραμματισμό της ζήτησης και των πωλήσεων. Η υπερεκτίμηση της ζήτησης μπορεί να οδηγήσει στη διατήρηση υψηλών αποθεμάτων για μεγάλα χρονικά διαστήματα και στην αναποτελεσματική διαχείριση των ταμειακών ροών, ενώ αντίθετα η υποεκτίμηση της ζήτησης μπορεί να προκαλέσει ελλείψεις, κακή εξυπηρέτηση των πελατών και ίσως χαμένες πωλήσεις.

  

Παράδειγμα: Σπουδαιότητα του προγραμματισμού της ζήτησης

Πρόσφατα, μια μεγάλη βιομηχανική επιχείρηση κατανόησε τη σπουδαιότητα του σωστού προγραμματισμού της ζήτησης. Ειδικότερα, ο προγραμματισμός για μια περίοδο δύο ετών βασίστηκε σε απαισιόδοξες οικονομικές προβλέψεις. Εκ των υστέρων, διαπιστώθηκε ότι οι προβλέψεις ήταν χαμηλότερες κατά 25% από την πραγματική ζήτηση. Η εν λόγω επιχείρηση υπολόγισε τις ετήσιες απαιτήσεις της σε υλικά με βάση τις προβλέψεις των πωλήσεων και επομένως προμηθεύτηκε μόνο το 75% των πραγματικών απαιτήσεων σε υλικά από τους παραδοσιακούς της προμηθευτές. Η υπόλοιπη ποσότητα για την κάλυψη της πραγματικής ζήτησης αγοράστηκε από την ελεύθερη αγορά σε τιμές αρκετά υψηλότερες.

 

5-wsΗ πρόβλεψη της μελλοντικής ζήτησης μπορεί να θεωρηθεί εύκολη υπόθεση εάν πρόκειται για ένα προϊόν και έναν πελάτη. Ωστόσο, στην πραγματικότητα ο προγραμματισμός μπορεί να αφορά εκατοντάδες ή χιλιάδες προϊόντα και πελάτες. Ως εκ τούτου, η πραγματικότητα της αγοράς δημιουργεί σφάλματα, μειώνει την αξιοπιστία των προβλέψεων και πολλές φορές έχει αρνητικές επιπτώσεις στους ευρύτερους εταιρικούς στόχους. Εκ των πραγμάτων, τα σφάλματα των προβλέψεων δεν είναι δυνατό να εξαλειφθούν ολοσχερώς. Ωστόσο, είναι δυνατή η μείωσή τους και η εξισορρόπηση μεταξύ της ζήτησης και του εφοδιασμού μέσω μιας συμμετοχικής διαδικασίας συνεργασίας διαφόρων τμημάτων και στελεχών της επιχείρησης. Η εν λόγω διαδικασία συνεργασίας λειτουργεί προληπτικά για τη διόρθωση των προβλέψεων και επιδιώκει να προσαρμόσει τη ζήτηση στις δυνατότητες της αλυσίδας εφοδιασμού. Πολλές επιχειρήσεις βασίζονται σε ποσοτικές μεθόδους που συμπληρώνουν τις υποκειμενικές εκτιμήσεις και αυξάνουν την ακρίβεια των προβλέψεων της ζήτησης και αντίστοιχα των πωλήσεων. Οι ποσοτικές μέθοδοι, μερικές από τις οποίες θα περιγραφούν στο παρόν κεφάλαιο, επιτρέπουν την πρόβλεψη του μέλλοντος με τη βοήθεια ιστορικών δεδομένων. Είναι αυτονόητο ότι υπάρχει πάντα η δυνατότητα προσαρμογής των στατιστικών προβλέψεων, ώστε να συμπεριληφθούν οι επιδράσεις των διαφόρων παραγόντων που δημιουργούν αποκλίσεις από τις ιστορικές τάσεις.

 

Πέρα από τον προγραμματισμό της ζήτησης, εξίσου σημαντικές παράμετροι για τον προγραμματισμό των αγοραστικών δραστηριοτήτων είναι η διαθεσιμότητα, οι χρόνοι παράδοσης και οι τιμές των υλικών. Η πρόβλεψη των εν λόγω παραμέτρων επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό μέσω της παρακολούθησης διαφόρων οικονομικών δεικτών. Προς τούτο, το τελευταίο μέρος του παρόντος κεφαλαίου εξετάζει οικονομικούς δείκτες και αναλύει την επίδρασή τους στον προγραμματισμό των αγοραστικών δραστηριοτήτων.

  

Διοίκηση της Ζήτησης: Βασικές συνιστώσες

 

Σύμφωνα με το Institute of Supply Management  διοίκηση της ζήτησης είναι  «η προγραμματισμένη ανάλυση των πληροφοριών που σχετίζονται με τη ζήτηση (πελάτες, πωλήσεις, μάρκετινγκ και οικονομικές υπηρεσίες) και των δυνατοτήτων της επιχείρησης από την πλευρά του εφοδιασμού, η κατάληξη σε συναίνεση σχετικά με την κατάσταση ισορροπίας απαιτήσεων και δυνατοτήτων και η συμφωνία σε ένα πρόγραμμα που αντιμετωπίζει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τις απαιτήσεις των πελατών με τους περιορισμούς που θέτουν οι δυνατότητες της αλυσίδας εφοδιασμού».

 

Σκοπός της διοίκησης των αλυσίδων εφοδιασμού είναι η ικανοποίηση της πραγματικής ζήτησης από οπουδήποτε προέρχεται. Αυτό καθίσταται δυνατόν μέσω μιας σειράς δραστηριοτήτων και αποφάσεων που πραγματοποιούνται προτού γίνει γνωστή η πραγματική ζήτηση. Για παράδειγμα, η ανανέωση του αποθέματος σε κατάστημα λιανικής πραγματοποιείται πριν από την άφιξη των πελατών. Οι εντολές για παραγωγή και οι παραγγελίες υλικών προς τους προμηθευτές αποστέλλονται πριν από την υποβολή παραγγελιών από τους πελάτες. Όλες οι παραπάνω αποφάσεις στηρίζονται σε προβλέψεις ζήτησης των τελικών προϊόντων. Η διαδικασία για την προετοιμασία μιας συναινετικής πρόβλεψης της μελλοντικής ζήτησης που ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών ονομάζεται προγραμματισμός ζήτησης.

 

Ο προγραμματισμός της παραγωγής, η διαχείριση των αποθεμάτων και ο προγραμματισμός απαιτήσεων υλικών βασίζονται συνήθως σε κυλιόμενες στατιστικές προβλέψεις της ζήτησης, που έχουν ορίζοντα μερικών εβδομάδων. Οι εν λόγω προβλέψεις βασίζονται κυρίως σε ιστορικά στοιχεία και έχουν συνήθως ικανοποιητική αξιοπιστία. Για παράδειγμα, εάν ένας πελάτης ζήτησε το προηγούμενο τρίμηνο 15.000 χαρτοκιβώτια, είναι πολύ πιθανό η πρόβλεψη του επόμενου τριμήνου, με βάση τα διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία, να ανέρχεται σε ζήτηση 15.000 χαρτοκιβωτίων. Με βάση αυτήν την πρόβλεψη μπορεί να καταρτιστεί το αντίστοιχο χρονοπρόγραμμα της παραγωγής για την παραγωγή και παράδοση 15.000 χαρτοκιβωτίων στον εν λόγω πελάτη εντός του επόμενου τριμήνου.

 

Kurumsallaşma-24Στην πραγματικότητα, ωστόσο, η μελλοντική ζήτηση μπορεί επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες (π.χ. προγράμματα προώθησης προϊόντων, προγράμματα εφοδιασμού, διαθεσιμότητα υλικών, προγράμματα απόσυρσης και προγράμματα προώθησης συναφών προϊόντων). Ας υποτεθεί ότι για τον πελάτη έχει υπολογιστεί μια πρόβλεψη τριμήνου για 15.000 χαρτοκιβώτια, τα οποία έχουν προγραμματιστεί για παράδοση σε μια περίοδο 2 εβδομάδων. Το τμήμα μάρκετινγκ γνωρίζει ότι ο πελάτης προτίθεται το επόμενο τρίμηνο να αποσύρει το προϊόν για το οποίο προορίζεται η συσκευασία. Αν η πληροφορία αυτή δεν μεταβιβαστεί έγκαιρα στα τμήματα της παραγωγής και του εφοδιασμού, θα δημιουργηθεί ένα δαπανηρό σφάλμα λόγω ανακριβούς πρόβλεψης και απουσίας επικοινωνίας. Ως εκ τούτου, προκειμένου να προκύψουν βελτιώσεις και προσαρμογές στις προβλέψεις της ζήτησης, απαιτείται η ανταλλαγή πληροφοριών και η στενή συνεργασία μεταξύ όλων των τμημάτων της επιχείρησης. Ιδανικά, μια επιχείρηση θα πρέπει με τη συνεργασία των πελατών και των προμηθευτών της να αναλάβει πρωτοβουλίες για τον από κοινού προγραμματισμό της ζήτησης.

  

Εξετάζοντας το ίδιο σενάριο από την πλευρά της διοίκησης της ζήτησης, ο εφοδιασμός καταρτίζει ένα πρόγραμμα εφοδιασμού για τα χαρτοκιβώτια εξασφαλίζοντας ότι ο προμηθευτής θα παραδώσει τα απαραίτητα υλικά στους απαιτούμενους χρόνους, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της παραγωγής. Οι πωλήσεις με τη σειρά τους καταρτίζουν ένα πρόγραμμα ζήτησης με βάση τα ιστορικά στοιχεία και την επικοινωνία με τους πελάτες. Εν συνεχεία, ακολουθεί μια συνάντηση που φέρνει σε επαφή τις δύο πλευρές. Ειδικότερα, εξετάζεται κατά πόσο τα προγράμματα εφοδιασμού και ζήτησης βρίσκονται σε ισορροπία και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα. Για παράδειγμα, αν η επιχείρηση δεν έχει επαρκή δυναμικότητα να καλύψει τη ζήτηση είναι δυνατόν να επακολουθήσουν διερευνητικές συζητήσεις με τους πελάτες προκειμένου οι ποσότητες και οι ημερομηνίες παραδόσεων να μετατοπιστούν χρονικά. Σε κάθε περίπτωση, η εξισορρόπηση του εφοδιασμού και της ζήτησης θα οδηγήσει σε μια αναθεωρημένη πρόβλεψη που θα αποτελέσει οδηγό τόσο για το M.R.P. όσο και για το χρονοπρόγραμμα της παραγωγής. Αντίστοιχα, ο εφοδιασμός θα επικοινωνήσει με τους προμηθευτές, θα εξετάσει τη διαθεσιμότητα και τους χρόνους παράδοσης και θα υποβάλλει οριστικές παραγγελίες. Ως εκ τούτου, είναι φανερό ότι για την επιτυχή διαχείριση της ζήτησης είναι απαραίτητη μια συναινετική προσέγγιση που να αξιολογεί τις επιπτώσεις των αλλαγών και να καταλήγει σε ένα συμβιβαστικό πρόγραμμα ζήτησης.

 

Πηγή: Διοίκηση Εφοδιασμού, Λάμπρος Λάιος, Πειραιάς 2010

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία:

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

There are no up-coming events