Οι Πέντε μεγαλύτερες προκλήσεις της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα: Ανάγκασε τις εταιρείες να δουν με μια έντονη ματιά τις αλυσίδες εφοδιασμού τους, να επικεντρωθούν στους προβληματισμούς που προκύπτουν από ορισμένα σημαντικά ζητήματα και να ανακαλύψουν την πραγματική αιτία τυχόν ανεπαρκειών.

Για παράδειγμα, οι αποφάσεις ad hoc για την πηγή φθηνών προϊόντων από χώρες με το χαμηλότερο κόστος εργασίας δεν μπορούν πλέον να έχουν νόημα όταν η αύξηση των ποσοστών μεταφοράς, του κινδύνου διαταραχών και παραμονής των προϊόντων στη γραμμή παραγωγής είναι στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο συνολικό υπολογισμό του κόστους.

 

Εξυπηρέτηση πελάτη

Η αποτελεσματική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας έχει να κάνει με την παράδοση του σωστού προϊόντος στη σωστή ποσότητα και στη σωστή κατάσταση με τη σωστή τεκμηρίωση, στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή και φυσικά στη σωστή τιμή. Μακάρι όμως να ήταν τόσο απλό όσο ακούγεται.

 

Λύση: Προτείνεται το μοντέλο Supply Chain Operations Reference (SCOR) το οποίο παρέχει ένα πλαίσιο για τη μέτρηση και την κατανόηση των σημερινών συνθηκών της εφοδιαστικής αλυσίδας και την απόδοση της και δημιουργεί τη βάση για τη βελτίωση της. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τους διαχειριστές της εφοδιαστικής αλυσίδας να αξιολογήσουν το κόστος, να αναπτύξουν στρατηγικές για την επίτευξη νέων προσδοκιών των πελατών και να ανταποκριθούν στην εγχώρια και την παγκόσμια ανάπτυξη της αγοράς.

 

Έλεγχος κόστους

Τα Λειτουργικά κόστη της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι υπό πίεση σήμερα από την άνοδο των τιμών των εμπορευμάτων, από τους πελάτες οι οποίοι είναι πια σε παγκόσμιο επίπεδο, από τις τεχνολογικές αναβαθμίσεις, από τα αυξανόμενα ποσοστά εργατικού δυναμικού, από την αύξηση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης, από τις νέες κανονιστικές απαιτήσεις και τις αυξανόμενες τιμές των εμπορευμάτων. Για να ελέγξουμε τα έξοδα αυτά υπάρχουν χιλιάδες δυνητικές μετρήσεις που μπορούν να γίνουν στην αλυσίδα εφοδιασμού.

 

Λύση: Οι μετρήσεις παρέχουν τη βάση σε έναν οργανισμό που τον βοηθούν να μετρήσει κατά ποσό επιτυγχάνει τους επιθυμητούς στόχους του. Οι μετρήσεις SCOR προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθιστώντας ευκολότερη τη σύγκριση των διαφόρων αλυσίδων εφοδιασμού και των διαφορετικών στρατηγικών που χρησιμοποιούνται σε αυτές. Οι μετρήσεις SCOR Επιπέδου 1 είναι στρατηγικές, και αποτελούνται από υψηλού επιπέδου μέτρα που διασχίζουν συνήθως πολλαπλές διεργασίες SCOR. Το επίπεδο των χαμηλότερων μετρήσεων συνδέεται με ένα πιο περιορισμένο υποσύνολο των διεργασιών. Για παράδειγμα, η απόδοση παράδοσης υπολογίζεται ως ο συνολικός αριθμός των προϊόντων που παραδίδονται στην ώρα τους και το σύνολό τους βασίζεται σε μια δεσμευμένη ημερομηνία. Για να διευθετηθεί αυτό, οι Supply Chain Managers χρησιμοποιούν αυτές τις μετρήσεις για τη συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων, καθώς οι μετρήσεις αυτές προσφέρουν απεριόριστη πρόσβαση στην SCORmark πύλη της συγκριτικής αξιολόγησης.

 

Σχεδιασμός και Διαχείριση Κινδύνων

Οι Αλυσίδες εφοδιασμού πρέπει περιοδικώς να αξιολογούνται και να επανασχεδιάζονται ως απάντηση στις αλλαγές που υφίσταται η αγορά, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας νέων προϊόντων, της παγκόσμιας αναζήτησης νέων πηγών, των νέων αποκτημάτων, της διαθεσιμότητας πιστώσεων, της ανάγκης προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, της ικανότητας διατήρησης των περιουσιακών στοιχείων και της ασφάλεια των μεταφορών.s87 Επιπλέον, αυτό που προέχει είναι οι κίνδυνοι της εφοδιαστικής αλυσίδας να αναγνωριστούν και να ποσοτικοποιηθούν. Πολλοί Supply Chain Managers (σε ποσοστό λιγότερο από τους μισούς) αναφέρουν ότι διαθέτουν μετρήσεις και διαδικασίες για την αξιολόγηση, τον έλεγχο και τον μετριασμό των κινδύνων αυτών.

 

Λύση: Οργανισμοί και επιχειρήσεις όλων των τομέων, εμπορικές, βιομηχανικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν διαπιστώσει ότι η χρήση των μετρήσεων SCOR ως βάση σχεδιασμού και διαχείρισης του κινδύνου οδηγεί σε ταχύτερη υλοποίηση, στον πιο ολοκληρωμένο εντοπισμό των πιθανών κινδύνων και του ευκολότερου συντονισμού με τους πελάτες, τους προμηθευτές και άλλους ενδιαφερόμενους. Αυτό βοηθά τους χρήστες να θεσπίζουν κανόνες και στρατηγικές, να αναθέτουν τις διάφορες αρμοδιότητες, να συντονίσουν τις αντιδράσεις τους και να παρακολουθούν τις τρέχουσες συνθήκες. Το θέμα του κινδύνου και της διαχείρισής του είναι τόσο σημαντικό που οι μετρήσεις συμπεριλαμβάνουν μια ειδική ενότητα κινδύνου η οποία αφορά στην αντιμετώπιση των αναγκών των κρατών.

 

Διαχείριση των σχέσεων με τον προμηθευτή/συνεργάτη

Διαφορετικοί οργανισμοί, ακόμα και διαφορετικά τμήματα εντός του ίδιου οργανισμού, μπορεί να έχουν διαφορετικές μεθόδους μετρήσεων και της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων τους. Η εμπιστοσύνη ανάμεσα στους συνεργάτες αρχίζει όταν οι ίδιοι αφήνουν τις εσωτερικές προκαταλήψεις και πραγματοποιούν μια συνειδητή επιλογή η οποία στηρίζεται σε μια αμοιβαία συμφωνία προτύπων για την καλύτερη κατανόηση των υφιστάμενων αποδόσεων και των όποιων ευκαιριών για βελτίωση.

 

Λύση: Οι μετρήσεις παρέχουν μια κοινή γλώσσα για την ταξινόμηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και την ανάλυσή της. Η χρήση μιας κοινής γλώσσας από όλους και ενός κοινού πλαισίου αναφοράς είναι στοιχεία που διευκολύνουν τις ομάδες να επικοινωνούν, να αξιολογούν ταχύτατα τις προσπάθειες και να ενισχύουν τις βέλτιστες πρακτικές.

 

Ταλέντα

Από την στιγμή που οι έμπειροι Supply Chain Managers παίρνουν σύνταξη και οι οργανισμοί ανταποκρίνονται στην αυξανόμενη ζήτηση που υπάρχει στις αναπτυσσόμενες αγορές, η απόκτηση ταλέντου, η κατάρτιση και η ανάπτυξη του καθίσταται ολοένα και πιο σημαντική. Οι Supply Chain Managers χρειάζονται μια εις βάθος κατανόηση των βασικών ικανοτήτων που απαιτούνται για τους ρόλους διαχείρισης της, των ειδικών προσόντων για εργασία, των μεθόδων για την ανάπτυξη μελλοντικών ταλέντων και τη δημιουργία Managers.

 

Λύση: Οι μετρήσεις αυτές βοηθούν στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και την οργάνωση των δυνατοτήτων του προσωπικού της αλυσίδας εφοδιασμού. Το αποτέλεσμα των μετρήσεων είναι η κινητήρια δύναμη για τους Supply Chain Managers και το δύσκολο έργο τους.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία:

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

There are no up-coming events