MRP: Προϋποθέσεις και Οφέλη από την Εφαρμογή.

Βασικός παράγοντας της Αποτελεσματικότητας ενός Συστήματος M.R.P. είναι η συχνότητα της ενημέρωσης.

 • Εάν το σύστημα ενημερώνεται πολύ συχνά, δημιουργείται πληθώρα εκθέσεων εξαίρεσης και συνεχώς μεταβαλλόμενες προγραμματισμένες εκδόσεις εντολών.
 • Εάν το σύστημα ενημερώνεται πολύ σπάνια, τότε λειτουργεί με πλάνα που δεν είναι ανανεωμένα και επίκαιρα.

 

Κατά τον σχεδιασμό ενός συστήματος M.R.P., πρέπει να εξισορροπηθεί η απαίτηση για επικαιροποίηση με την απαίτηση για σταθερότητα. «Νευρικότητα» σε ένα σύστημα M.R.P. εμφανίζεται όταν μια μικρή αλλαγή στο κύριο πρόγραμμα παραγωγής οδηγεί σε μια μεγάλη αλλαγή στις προγραμματισμένες εκδόσεις εντολών. Προκειμένου να μειωθεί η νευρικότητα σε ένα σύστημα M.R.P. χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές, όπως επιλογή κατάλληλων κανόνων lot-sizing, μείωση των αλλαγών των δεδομένων του προβλήματος και χρήση οριστικοποιημένων προγραμματισμένων εντολών.

 

Οριστικοποιημένες Προγραμματισμένες Εντολές

Ένας τρόπος αντιμετώπισης των αλλαγών του προγράμματος παραγωγής είναι η χρήση οριστικοποιημένων προγραμματισμένων εντολών που μένουν σταθερές ανεξάρτητα από τις αλλαγές στο σύστημα και αντιμετωπίζονται σαν προγραμματισμένες παραλαβές. Με τη μετατροπή των προγραμματισμένων εντολών αγοράς σε οριστικοποιημένες εντολές επιτυγχάνεται σταθερότητα αν και το πρόγραμμα της παραγωγής ανταποκρίνεται λιγότερο αποτελεσματικά στις αλλαγές της ζήτησης.

 
Μείωση Αλλαγών

Άλλος προφανής τρόπος μείωσης της νευρικότητας είναι να μειωθούν οι αλλαγές στην εισαγωγή δεδομένων στο σύστημα. Αυτό μπορεί να γίνει:

 

 • Με τη δημιουργία μιας παγωμένης ζώνης (frozen zone), δηλαδή να υπάρχει ένας αρχικός αριθμός περιόδων του MPS στις οποίες δεν επιτρέπονται αλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται και οι αλλαγές στις προγραμματισμένες εκδόσεις εντολών.
 • Με τη δημιουργία χρονικών φρακτών (time fences). Για παράδειγμα, ο πρώτος χρονικός φράκτης καθορίζεται για τις τέσσερις πρώτες εβδομάδες και είναι απολύτως παγωμένος — δηλαδή καμια αλλαγή δε μπορεί να γίνει. Ο επόμενος φράκτης, μπορεί να είναι από την 5η έως την 7η εβδομάδα και είναι περιορισμένος αλλά λιγότερο άκαμπτος. Οι αλλαγές μπορούν να γίνουν αποδεκτές εάν υπάρχει διαθεσιμότητα και ενδεχομένως με την επιβολή οικονομικής ρήτρας στον πελάτη. Στον τελικό φράκτη, από την 7η εβδομάδα και πέρα, μπορεί να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή.

 

Επιλογή κατάλληλων κανόνων μεγέθους παρτίδας

Για τη μείωση της νευρικότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο κανόνας lot-for-lot, όπου το μέγεθος των αλλαγών στις προγραμματισμένες εκδόσεις εντολών δεν θα είναι μεγαλύτερο από τις αλλαγές που γίνονται στο M.P.S. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιούνται διαφορετικοί κανόνες για τα διαφορετικά επίπεδα του κατάλογου υλικών. Γενικά προτείνεται η Ο.Π.Π. για τα τελικά προϊόντα, η Ο.Π.Π. ή lot-for-lot για τα ενδιάμεσα επίπεδα και η fixed order period για τα χαμηλότερα επίπεδα. Όταν δεν αλλάζει το μέγεθος της παραγγελίας στα πιο υψηλά επίπεδα , μειώνεται η νευρικότητα που προκαλείται από τις αλλαγές στο μέγεθος των παρτίδων.

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του M.R.P.

 

Λόγω των σημαντικών μειώσεων στο υπολογιστικό κόστος των τελευταίων ετών, το M.R.P. έχει τη δυνατότητα να αναθεωρεί προτεραιότητες παραγγελιών σε εβδομαδιαία ή ημερήσια βάση, εάν αυτό απαιτείται από τις αλλαγές στα προγράμματα. Ταχύς υπολογισμός απαιτείται για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων σε υλικά από το πρόγραμμα παραγωγής, ενώ ταυτόχρονα ελέγχονται η κατάσταση αποθεμάτων και οι χρόνοι ανοχής και διατηρείται ενημερωμένο το συνολικό πρόγραμμα ώστε να παραμένει χρήσιμο παρά τα αναθεωρημένα προγράμματα και τις καθυστερημένες αφίξεις υλικών.

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σωστή εφαρμογή ενός συστήματος M.R.P. σε μια επιχείρηση είναι οι εξής:

 

 • Έγκριση από όλα τα διοικητικά επίπεδα
 • Σταθερότητα εργασίας αυτών που πρόκειται να εγκαταστήσουν το σύστημα και να το χρησιμοποιήσουν κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας του
 • Ενεργητική συμμετοχή αυτών που θα χρησιμοποιήσουν το σύστημα στη διαδικασία σχεδιασμού και εγκατάστασής του
 • baking-processes-mrp-smallΗ ύπαρξη ενός κυρίου και έγκυρου χρονοδιαγράμματος παραγωγής που προσδιορίζει κατά απόλυτο τρόπο πόσα τελικά προϊόντα πρέπει να παραχθούν και πότε
 • Τα τελικά προϊόντα που συνιστούν το κύριο πρόγραμμα παραγωγής να έχουν μια αδιαμφισβήτητη ταυτότητα, δηλαδή ένα μοναδικό κωδικό που να ταυτιστεί απόλυτα με υποσυγκροτήματα, εξαρτήματα και τις πρώτες ύλες που το συνιστούν.
 • Κάθε αποθεματοποιημένο υλικό να έχει το δικό του μοναδικό κωδικό όπως επίσης και όλα τα ενδιάμεσα προϊόντα
 • Αρχεία αποθεμάτων για όλα τα αντικείμενα που βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο του συστήματος
 • Έγκυροι και ενημερωμένοι κατάλογοι υλικών που περιέχουν όχι μόνο πληροφορίες για τις συνιστώσες ενός τελικού προϊόντος, αλλά και για τη δομή του
 • Για κάθε υλικό σε απόθεμα να υπάρχουν ρεαλιστικοί χρόνοι ανοχής
 • Κάθε κίνηση υλικού, πρώτης ύλης, εξαρτήματος ή ενδιάμεσου προϊόντος, να καταγράφεται ανεξαρτήτως του αν υπάρχει σε απόθεμα ή διακινείται από φάση σε φάση
 • Όλα τα υλικά που χρειάζονται να διατίθενται τη στιγμή που δίδεται εντολή για την κατασκευή / συναρμολόγηση του εξαρτήματος του ανωτέρω επιπέδου
 • Τα είδη που συμπεριλαμβάνονται στη λογική του M.R.P. να έχουν διακεκριμένη μορφή. Για αντικείμενα με συνεχή μορφή (π.χ. σύρμα, λαμαρίνες) θα πρέπει να υπολογισθούν πρότυπες ποσότητες.

 

Οφέλη από την εφαρμογή του M.R.P.

 

Τα κυριότερα οφέλη που προκύπτουν από την επιτυχή εφαρμογή του συστήματος M.R.P. είναι:

 

 • prive-tag-with-mrp4Μειωμένη επένδυση σε αποθέματα. Τα αποθέματα αγοραζόμενων και ενδιάμεσων υλικών μειώνονται από 10% έως 30%.
 • Μειωμένη διοικητική εργασία. Οι εργασίες προγραμματισμού, ελέγχου αποθεμάτων και εφοδιασμού γίνονται πιο αποτελεσματικές, επίσης το προσωπικό απασχολείται σε πιο παραγωγικές εργασίες.
 • Μείωση του ποσοστού παραγωγής άχρηστων υλικών. Μέσω των καταλόγων υλικών, οι οποίοι αντανακλούν τις προγραμματισμένες αλλαγές στο σχεδιασμό του τελικού προϊόντος, οι κατασκευαστές έχουν τη δυνατότητα να συνδυάσουν τις αλλαγές με την κατανάλωση παλαιών υλικών. Αυτός ο συντονισμός μειώνει το κόστος άχρηστων υλικών σε μεγάλο βαθμό.
 • Βελτίωση των σχέσεων με τους πελάτες. Το σύστημα M.R.P. μπορεί να βοηθήσει στον καθορισμό της πιθανότητας ανταπόκρισης της επιχείρησης σε σχέση με τις προτεινόμενες ημερομηνίες παράδοσης του τελικού προϊόντος πριν το τμήμα μάρκετινγκ συμφωνήσει με τον πελάτη. Επιπλέον, αν ένα προϊόν βρεθεί εκτός προγράμματος παραγωγής και δεν μπορεί να παραδοθεί εμπρόθεσμα, οι πελάτες θα ενημερωθούν έγκαιρα ώστε να μπορέσουν να αναθεωρήσουν τα σχέδια τους με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση.

 

Πηγή: Διοίκηση Εφοδιασμού, Λάμπρος Λάιος, Πειραιάς 2010

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία:

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Webinar - Incoterms 2020
14-07-2020 10:00 am