Total Cost: Οφέλη & Ολικό Κόστος Αλυσίδας Διανομής

Εκτός από τις συνιστώσες που σχετίζονται με το κόστος απόκτησης και χρήσης ενός υλικού, σημαντική είναι και η εξέταση του εσωτερικού κόστους ενός προμηθευτή

Η ανάλυση του Ισολογισμού ενός αγοραζόμενου Υλικού μπορεί να προσφέρει χρήσιμη πληροφόρηση που προσδιορίζει το εύλογο της τιμολόγησης από την πλευρά του προμηθευτή. Σε αυτό το σημείο, η εφαρμογή τεχνικών ανάλυσης κόστους μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμη κατά τη διάρκεια της ανάλυσης προσφορών και των διαπραγματεύσεων με τους προμηθευτές.

 

Παράδειγμα 19.2: Πρότυπη φόρμα ισολογισμού ενός υλικού

 

Paradeigma 19.2 Protyph forma isologismoy enos ylikoy


 

Οφέλη από την εφαρμογή τεχνικών ολικού κόστους

 

Η πλέον χρήσιμη εφαρμογή του ολικού κόστους είναι η επιλογή των προμηθευτών και η μέτρηση της συνεισφοράς τους στην επιχείρηση κατά τη διάρκεια μιας συνεργασίας. Η εφαρμογή του ολικού κόστους για τη διαχείριση της σχέσης με τους προμηθευτές επιτρέπει την ενσωμάτωση όλων των σχετικών παραγόντων και καθιστά διαφανή τη λήψη των αποφάσεων, τόσο για το εσωτερικό της επιχείρησης όσο και για τους προμηθευτές της. Επιπλέον, αναγκάζει τη διοίκηση να αποφασίσει πόσο «τιμολογεί» την εταιρική κοινωνική της ευθύνη.

 

Από την άλλη πλευρά, η εφαρμογή του ολικού κόστους αφαιρεί από τον εφοδιασμό το βάρος των αποφάσεων σε μη οικονομικά θέματα και μεταφέρει μηνύματα στους προμηθευτές σχετικά με τον τρόπο συμπεριφοράς τους, προκειμένου να διατηρήσουν την συνεργασία τους με την επιχείρηση. Ειδικότερα, οι προμηθευτές πληροφορούνται για το ύψος του ολικού κόστους που τους αντιστοιχεί και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν για να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί. Προς αυτήν την κατεύθυνση, οι διαθέσιμες επιλογές που έχουν οι προμηθευτές για να μειώσουν το ολικό κόστος είναι είτε να μειώσουν δραστικά τις τιμές τους, κάτι που μπορεί να αποβεί καταστρεπτικό για τη μακρόχρονη επιβίωσή τους, είτε να βελτιώσουν την απόδοσή τους και να ευθυγραμμιστούν με τις απαιτήσεις των πελατών τους.

 

Παράδειγμα 19.3: Σύγκριση προσφορών με βάση το ολικό κόστος

 

Έστω ότι επιθυμούμε να συγκρίνουμε τρεις προσφορές προμηθευτών για την αγορά 100 μονάδων ενός υλικού. Ζητούμενο είναι να επιλέξουμε την συμφερότερη προσφορά με βάση το ολικό κόστος μονάδας του υλικού συνεκτιμώντας παράγοντες όπως την τιμή του υλικού, τους όρους παράδοσης, την ποιότητα και παράγοντες που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα στοιχεία των προσφορών για κάθε προμηθευτή.

 

Paradeigma 19.3 a Sygkrish prosforwn me vash to oliko kostos

 

Το κόστος διατήρησης αποθέματος υπολογίζεται σε 1% της τιμής ανά εβδομάδα. Το κόστος ανεύρεσης και επιδιόρθωσης κάθε αστοχίας ανέρχεται στα 25€. Η πολιτική περιβάλλοντος της επιχείρησης ορίζει ότι αν γίνεται χρήση ανακυκλώσιμων υλικών από την πλευρά του προμηθευτή αυτό ισοδυναμεί με 5% έκπτωση στην τιμή αγοράς.

 

Η επίπτωση στο ολικό κόστος των επί μέρους παραγόντων για κάθε προμηθευτή εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα.

 

Paradeigma 19.3 b Sygkrish prosforwn me vash to oliko kostos

 

Είναι φανερό, ότι η επιλογή του προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή (προμηθευτής Α) δεν δικαιολογείται αν κριτήριο επιλογής είναι το ολικό κόστος.

 

Ολικό κόστος της αλυσίδας διανομής

 

Το ολικό κόστος της αλυσίδας διανομής περιλαμβάνει το κόστος των δραστηριοτήτων που συνθέτουν τον κύκλο παράδοσης και φυσικής ροής των προϊόντων ξεκινώντας από τη στιγμή που ένας πελάτης θέτει μια παραγγελία μέχρι τη στιγμή που παραλαμβάνει το προϊόν. Οι κύριες δραστηριότητες του κύκλου παράδοσης είναι οι εξής:

 

  • Μεταβίβαση της παραγγελίας και έλεγχος (Order transmission & confirmation)
  • Εισαγωγή στο μηχανογραφικό σύστημα της αποθήκης (Order edit & entry)
  • Προετοιμασία της εντολής συλλογής των προϊόντων (Pick ticket generation)
  • Φυσική συλλογή των προϊόντων (Picking)
  • Μεταβίβασηστονπελάτη (Shipping, delivery & billing)

 

Οι παραπάνω δραστηριότητες είναι επαναλαμβανόμενες και αποτελούνται από δεκάδες επιμέρους δραστηριότητες, οι οποίες επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις με πολύ μεγάλα ποσά. Για παράδειγμα, μια αλυσίδα διανομής καταναλωτικών προϊόντων με τζίρο 500 εκ. €, μπορεί να απασχολεί πάνω από 150 άτομα σε αυτές τις δραστηριότητες. Σε κάθε δίκτυο εφοδιασμού, οι διαδικασίες ικανοποίησης παραγγελιών είναι το «άχαρο», αλλά και απολύτως αναγκαίο μέρος των συναλλαγών μεταξύ των φορέων που συνθέτουν το δίκτυο εφοδιασμού, διότι μέσω αυτών επιτυγχάνεται η φυσική ροή των προϊόντων που διατίθενται και αντιστρόφως η ροή των εσόδων.

 

shutterstock 148795748Το κόστος των αλυσίδων διανομής είναι υψηλό. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι κάθε ημέρα του χρονικού κύκλου παράδοσης μιας παραγγελίας συνεπάγεται μεγάλες δαπάνες, διότι, εκτός από το κόστος χρηματοδότησης της λειτουργίας του δικτύου εφοδιασμού, υπάρχει και το κόστος ευκαιρίας και χρηματοδότησης των κεφαλαίων, εφόσον τα δεσμευμένα κεφάλαια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλη δραστηριότητα της επιχείρησης ή να επενδυθούν αλλού. Στα δίκτυα μεγάλων επιχειρήσεων, οι δαπάνες αυτές ανέρχονται κάθε μέρα σε εκατομμύρια ευρώ.

Το IMF (International Monetary Fund) υπολογίζει ότι το κόστος φυσικής διανομής προϊόντων ανέρχεται στο 12% του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Στις επιχειρήσεις, το κόστος φυσικής διανομής προϊόντων κυμαίνεται από 7 έως 15% επί των εσόδων τους, με μια μέση τιμή περίπου στο 8%. Αν στο κόστος διανομής των προϊόντων προστεθεί και το κόστος εφοδιασμού των προϊόντων, δηλαδή το κόστος ικανοποίησης παραγγελιών των επιχειρήσεων προς τους προμηθευτές τους, τότε το ποσοστό αυξάνει ακόμη περισσότερο.

 

Παρά την προσπάθεια των επιχειρήσεων να περιορίσουν το ολικό κόστος των αλυσίδων διανομών, αυτό συνεχώς αυξάνεται (σχήμα 19.3). Οι κύριες πιέσεις προέρχονται από τις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς για υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, την επιμήκυνση και την πολυπλοκότητα των συστημάτων διανομής. Τα κόστος της αλυσίδας διανομής έπεται εκείνου των προμηθειών (κατά μέσο όρο 60%) ως το μεγαλύτερο κέντρο κόστους των επιχειρήσεων.

Οι τέσσερις ενότητες αποφάσεων, που είναι κατά κανόνα κοινές στους περισσότερους τύπους επιχειρήσεων, είναι οι μεταφορές, ο έλεγχος αποθεμάτων, η αποθήκευση και η εξυπηρέτηση των πελατών. Αν και η κάθε ενότητα έχει τις ιδιαιτερότητές της, οι αποφάσεις που λαμβάνονται θα πρέπει να βελτιστοποιούν τις δραστηριότητες και των τεσσάρων περιοχών. Προς αυτήν την κατεύθυνση, η αποτελεσματική διοίκηση συνεισφέρει στην ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης μέσω της μείωσης του ολικού κόστους και της άμεσης ανταπόκρισης στις απαιτήσεις των πελατών.

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνών, η σχέση μεταξύ των επιμέρους συνιστωσών του κόστους διανομής δεν είναι σταθερή (βλέπε πίνακα 19.2, όπου CWT ο χρόνος εξυπηρέτησης-αναμονής των πελατών). Τα στοιχεία δείχνουν ότι το ενώ το κόστος εξυπηρέτησης και διαχείρισης παραγγελιών παρουσιάζει σχετική σταθερότητα, έχει εκτιναχθεί το κόστος μεταφοράς των προϊόντων. Στην πραγματικότητα, η μεταφορά αποτελεί τη συνιστώσα με το μεγαλύτερο κόστος και παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια μεγάλη αύξηση. Έπονται, η διατήρηση του αποθέματος και η αποθήκευση, ενώ φαίνεται ότι οι επενδύσεις σε συστήματα πληροφορικής και το διαδίκτυο βοήθησαν στον έλεγχο του κόστους εξυπηρέτησης πελατών και της διαχείρισης παραγγελιών.

 

Πίνακας 19.2: Συνιστώσες του κόστους αλυσίδας διανομής

Pinakas 19.2 Synistwses tou kostous alysidas dianomhs

 

Το ολικό κόστος μιας αλυσίδας διανομής περιλαμβάνει δαπάνες και κόστος παγίων των πέντε επιμέρους συνιστωσών:

 

Ολικό Κόστος Αλυσίδας Διανομής = Ολικό Κόστος Μεταφοράς + Ολικό Κόστος Αποθεμάτων + Ολικό Κόστος Αποθήκευσης + Ολικό Κόστος Εξυπηρέτησης

 

Προφανώς, αν στο ολικό κόστος της αλυσίδας διανομής προστεθεί και το ολικό κόστος αγοράς, προκύπτει το ολικό κόστος της αλυσίδας εφοδιασμού. Το ολικό κόστος αγοράς περιλαμβάνει το κόστος του στελεχιακού δυναμικού, των χώρων εργασίας, των συστημάτων και των τηλεπικοινωνιών που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία των στρατηγικών, των εκτελεστικών και των διεκπεραιωτικών δραστηριοτήτων του τμήματος αγορών. Στο παρόν εδάφιο δεν κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω ανάπτυξη του ολικού κόστους αγοράς, διότι εν πολλοίς έχει καλυφθεί σε άλλα κεφάλαια. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι το ολικό κόστος αγορών υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως το κόστος των δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης πελατών.

 

Είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να επιδιώκουν τον έλεγχο του ολικού κόστους της αλυσίδας διανομής. Συνήθως, οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν διαθέτουν κοστολογικά στοιχεία σε τέτοια μορφή που επιτρέπουν τη διερεύνηση όλων των επιμέρους στοιχείων για τον υπολογισμό του ολικού κόστους της αλυσίδας διανομής. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις οι διάφορες συνιστώσες κόστους αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και συνεπώς πρέπει να βρεθεί ο ιδανικός συνδυασμός που ελαχιστοποιεί το ολικό κόστος.

 

Πηγή: Διοίκηση Εφοδιασμού, Λάμπρος Λάιος, Πειραιάς 2010

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία:

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

There are no up-coming events