Αυξάνοντας την Παραγωγικότητα της Aποθήκης

Η αποτελεσματικότητα της αποθήκης είναι άμεσα σχετιζόμενη με την ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη. Ο Jason Minghini, Senior Director στην εταιρεία Kenco Logistic Services η οποία βρίσκεται στην πόλη Chattanooga του Tennessee, παραθέτει τις παρακάτω συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε μια πιο αποτελεσματική και παραγωγική αποθήκη.

 

  1. Προσπαθήστε να έχετε αποτελεσματική επικοινωνία. Η ενημέρωση των στελεχών της αποθήκης σχετικά με τους επιχειρησιακούς στόχους και τις εταιρικές αρχές και διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να τις εφαρμόσουν στα καθημερινά τους καθήκοντα είναι το κλειδί για την αποτελεσματική λειτουργία της αποθήκης. Όταν οι διευθυντές αποτυγχάνουν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον στο οποίο η καθαρή και ανοικτή επικοινωνία κυριαρχεί, η παραγωγικότητα των υπαλλήλων είναι σε χαμηλά επίπεδα και προκαλεί μια σειρά από προβλήματα, όπως λ.χ. χαμένες πηγές για Α' ύλες, κ.α.
  2. Συγκεκριμενοποιήστε τις διαδικασίες. Μειώστε πιθανές αποκλίσεις σε τομείς όπως είναι οι εκφορτώσεις, ο προγραμματισμός των βαρδιών και η διαχείριση εγκαταστάσεων. Η συγκεκριμενοποίηση των διαδικασιών βοηθά στην εξοικονόμηση χρημάτων και στην καλύτερη διαχείριση του χρόνου ενώ ταυτόχρονα μειώνει τα όποια λάθη και τις παραλείψεις.
  3. Μετρήστε ό,τι έχει νόημα για τη συνεχή βελτίωση των διεργασιών στην εταιρεία σας. Αν ένα αποτέλεσμα δεν είναι πολύ σημαντικό για πελάτες και μετόχους, μην σπαταλάτε το χρόνο σας προσπαθώντας να το μετρήσετε. Για παράδειγμα, ένα 3PL-κέντρο διανομής για μια μεγάλη αμερικανική βιομηχανία υιοθέτησε ένα πρόγραμμα για τη μέτρηση και την αναφορά της απόδοσης της αποθήκης σε επίπεδο υπαλλήλων. Το αποτέλεσμα έδειξε ότι οι εγκαταστάσεις βοήθησαν στην αύξηση της παραγωγικότητας κατά 10 τοις εκατό (%) ενώ μειώθηκαν τα εργατικά κόστη σε ποσοστό 11,3 τοις εκατό (%).
  4. Καθορίστε τι οδηγεί τις διαδικασίες να διασφαλίσουν τη σωστή περιστασιακή σύνδεση μεταξύ των αποτελεσμάτων και των προϋποθέσεων. Οι δείκτες αποτελεσματικότητας και απόδοσης αντικατοπτρίζουν το παρελθόν. Η τυποποίηση και η θωράκιση κατά των λαθών είναι τώρα η απάντηση στην αύξηση της παραγωγικότητας.
  5. Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο DMAIC για να καταλάβετε το λόγο για τον οποίο υπάρχουν οι λειτουργίες σας και όχι μόνο τον τρόπο που αυτές λειτουργούν.Αυτή η προσέγγιση η οποία αποτελείται από 5 βήματα (Define = Προσδιορισμός + Measure = Μέτρηση + Analysis = Ανάλυση + Improve = Βελτίωση + Control = Έλεγχος) μειώνει τις δαπανηρές παραλλαγές των διαδικασιών. To DMAIC που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεθοδολογίας Six Sigma*, διασφαλίζει τη μέγιστη απόδοση χωρίς ατέλειες και υψηλά ανταγωνιστικά κόστη.
  6. Εμπλέξτε, και εξουσιοδοτήστε τους συνεργάτες σας. Τα στελέχη που κάνουν καθημερινά αυτές τις εργασίες είναι εξειδικευμένα επί των διαδικασιών καθώς γνωρίζουν πως να μειώσουν ή ακόμα και να εξαλείψουν τα κόστη. Το να ενσωματώσουν τα στελέχη αυτά (διευθυντές και απλοί υπάλληλοι) στα καθημερινά τους καθήκοντα τις εταιρικές αρχές οι οποίες στηρίζονται στην έρευνα, την υπευθυνότητα, τη συνεργασία και την άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη είναι στοιχεία που μπορεί να συμβάλουν στη βελτίωση της παραγωγικότητας της αποθήκης.
  7. Εκπαιδεύστε τους ανθρώπους που στελεχώνουν ηγετικές θέσεις στην εταιρεία σας στο να κάνουν σωστές ερωτήσεις, να συγκεντρώνουν τις απαραίτητες πληροφορίες, να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις και να εφαρμόζουν κατάλληλες και διορθωτικές δράσεις. Κάτι τέτοιο είναι σημαντικό προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση των διεργασιών, των προϊόντων και των υπηρεσιών.
  8. Υλοποιήστε ένα δυνατό εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο να στηρίζεται ουσιαστικά στην προπόνηση στα καθημερινά καθήκοντα της εργασίας των ανθρώπων της αποθήκης. Αναλύστε τις αρμοδιότητες ενός αποθηκάριου, «σπάστε» τις σε κομμάτια και παρουσιάστε τις στα υπόλοιπα στελέχη, νέα ή παλαιά. Επιτρέψτε στα στελέχη να δοκιμάσουν τις αποδόσεις τους πριν από την απελευθέρωσή τους από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία. Κάτι τέτοιο είναι σίγουρα πιο αποτελεσματικό από την παραδοσιακή μέθοδο μάθησης των αρμοδιοτήτων μιας υπαλληλικής θέσης (sink-or-swim method).
  9. Ενσωματώστε την τακτική του χρόνου TAKT** για να επιτύχετε τη σταθερή ροή ικανοποίησης των απαιτήσεων του πελάτη με τυποποιημένες τις οδηγίες εργασίας. Προσδιορίζοντας το μέγιστο επιτρεπόμενο χρόνο για την παραγωγή ενός προϊόντος προκειμένου να ικανοποιηθεί η ζήτηση, ο χρόνος ΤΑΚΤ σας επιτρέπει να θέτετε στόχους δείχνοντας στους χειριστές σε ποιο σημείο η απόδοση της εργασίας τους πρέπει βρίσκεται σε μια δεδομένη στιγμή.
  10. Εξετάστε τις διαφοροποιήσεις και όχι μόνο τους μέσους όρους προκειμένου να επιτευχθεί η παραγωγικότητα. Αυτή είναι και η ουσία του Six Sigma*: μείωση της διαφοροποίησης – ή της διακύμανσης – για να κάνετε μια διεργασία πιο σταθερή και προβλεπόμενη. Βρείτε ένα σημαντικό μέτρο που να αντανακλά τη διαδικασία που ακολουθείτε, και κατόπιν μειώστε τη διαφοροποίηση αυτής της διαδικασίας στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

 

Υποσημείωση

*Six Sigma: Συστηματική μεθοδολογία συλλογής πληροφοριών και ανάλυσης διαδικασιών για την ελαχιστοποίηση/εξάλειψη ελαττωματικών προϊόντων κι υπηρεσιών (αναπτύχθηκε από τη Motorola το 1986).
**ΤΑΚΤ Time: (προέρχεται από τη γερμανική λέξη Taktzeit που σημαίνει χρόνος κύκλου). Είναι ο μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος παραγωγής μιας μονάδας προϊόντος για την κάλυψη της ζήτησης και προσδιορίζει το ρυθμό με τον οποίο λειτουργούν οι γραμμές παραγωγής.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία:

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

There are no up-coming events