Εσωτερικοί Παράγοντες του Εφοδιασμού: Αξιολόγηση Διαδικασιών

Κατά την αξιολόγηση των εσωτερικών παραγόντων έχουν μεγάλη σημασία το εύρος και το περιεχόμενο των εφαρμοζόμενων διαδικασιών εφοδιασμού.

Στο έκθεμα 22.12 αναφέρονται ενδεικτικά σημεία ελέγχου που αφορούν τις προς διερεύνηση διαδικασίες κατά την αξιολόγηση των εσωτερικών παραγόντων του εφοδιασμού.


Έκθεμα 22.12: Ενδεικτικά σημεία ελέγχου των διαδικασιών εφοδιασμού

 

Περιγραφή απαιτήσεων

 • Συμμετέχουν οι κατάλληλοι εκπρόσωποι του τμήματος προμηθειών στις διατμηματικές ομάδες που είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη νέων προϊόντων;
 • Υπάρχουν δικλείδες που εξασφαλίζουν την αποτροπή ενσωμάτωσης περιττών και δαπανηρών τεχνολογιών "state-of-the-art" από τους μηχανικούς και τους τεχνικούς κατά το σχεδιασμό του προϊόντος;
 • Υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιούνται τα διαφορετικά είδη προδιαγραφών (π.χ. ανάλογα με τον τύπο των αγορών);
 • Πότε χρησιμοποιούνται εξωτερικά πρότυπα σε σχέση με την ανάπτυξη ενδοεπιχειρησιακών προδιαγραφών; Συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με εξωτερικά πρότυπα;

 

Προγραμματισμός εφοδιασμού

 • Παρέχονται έγκαιρα πληροφορίες σχετικές με τις νέες απαιτήσεις, έτσι ώστε να είναι σε θέση ο εφοδιασμός να δημιουργήσει ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών;
 • Λαμβάνονται υπόψη οι μελλοντικές αναμενόμενες τιμές (σε σχέση και με τις τιμές καταναλωτή) και οι διαθεσιμότητες των απαιτούμενων υλικών κατά τον καθορισμό των επιπέδων αποθεμάτων;
 • Είναι γνωστοί οι κίνδυνοι εφοδιασμού που συνδέονται με τις διαφορετικές αγορές;
 • Σε ποιο βαθμό ομαδοποιούνται οι κοινές απαιτήσεις (π.χ. από διαφορετικές λειτουργίες η επιχειρησιακές μονάδες);

 

Ανάλυση των αγορών του εφοδιασμού

 • Πραγματοποιεί η επιχείρηση συστηματικές έρευνες στο προμηθευτικό περιβάλλον με σκοπό την υιοθέτηση των αναδυόμενων νέων τεχνολογιών και των καινοτομιών στα παραγόμενα προϊόντα;
 • Είναι η ανάλυση των αγορών εφοδιασμού οργανωμένη ως μια διαλειτουργική δραστηριότητα; (Η εμπλοκή άλλων σχετικών λειτουργιών αυξάνει τις πιθανότητες λήψης αποφάσεων με βάση τα πορίσματα).
 • Πόσο συχνά συλλέγονται πληροφορίες από την αγορά (π.χ. διακυμάνσεις τιμών αγοράς, τιμές συναλλάγματος, ναύλοι) και πόσο ενημερωμένες είναι αυτές;
 • Με ποιο τρόπο εμπλέκεται το τμήμα προμηθειών στην πρόσβαση των νέων τεχνολογιών και στον έλεγχό τους;

 

Σχεδιασμός των στρατηγικών του εφοδιασμού

 • Έχουν συνειδητοποιήσει οι διευθύνσεις μάρκετινγκ και εφοδιασμού το ρόλο των μελών του δικτύου εφοδιασμού στην αλυσίδα αξίας ως συνεταίρων η ανταγωνιστών;
 • Ποιες πληροφορίες του προμηθευτικού περιβάλλοντος απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η επιτυχία της επιλεγμένης στρατηγικής εφοδιασμού;
 • Πόσο συχνά οι σχέσεις με τους προμηθευτές προσδιορίζονται βάσει καθιερωμένων στρατηγικών εφοδιασμού;
 • Σε ποιο βαθμό οι στρατηγικές εφοδιασμού για μεμονωμένα υλικά ταιριάζουν με την συνολική στρατηγική εφοδιασμού;

 

Αξιολόγηση των προμηθευτών

 • Metier 5933944 L1Ισχύει ο όρος της πιστοποίησης για τους δυνητικούς προμηθευτές προκειμένου να τους επιτραπεί να υποβάλουν προσφορά ή εκτίμηση;
 • Συμμετέχουν διατμηματικές ομάδες με κατάλληλα μέλη σε επισκοπήσεις προεπιλογής προμηθευτών;
 • Κάτω από ποιες συνθήκες διαφοροποιούνται τα κριτήρια επιλογής προμηθευτών;
 • Διενεργούνται τακτικούς, ανεξάρτητοι και εμπιστευτικοί έλεγχοι για το πώς οι προμηθευτές αξιολογούν την αγοράστρια επιχείρηση ως πελάτη;

 

Λήψη και επιλογή προσφορών

 • Όταν πραγματοποιείται μειοδοτικός διαγωνισμός, η επικύρωση γίνεται στο μειοδότη χωρίς να γίνεται περαιτέρω προσπάθεια διαπραγμάτευσης της τιμής;
 • Μελετάται το περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων εγγράφων πρόσκλησης υποβολής προσφορών;
 • Κατά την επιλογή αξιολογείται η συμμόρφωση των προμηθευτών με αρχές επιχειρησιακής ηθικής (π.χ. διαφάνεια, ίση μεταχείριση προμηθευτών, σύγκρουση συμφερόντων, εμπιστευτικότητα κ.α.);
 • Σε ποιο βαθμό τα κριτήρια επιλογής, η στάθμιση των κριτηρίων και η διαδικασία επιλογής έχουν καθοριστεί πριν από την έκδοση των προσκλήσεων υποβολής προσφορών;

 

Κατάρτιση και διαχείριση των συμβάσεων

 • Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιούνται οι γραπτές σε σχέση με τις προφορικές συμβάσεις;
 • Σε ποιο βαθμό οι συμβάσεις είναι βασισμένες στους όρους του αγοραστή σε σχέση με τους όρους του προμηθευτή;
 • Ανάλογα με την δαπάνη, την πολυπλοκότητα και την κρισιμότητα μιας σύμβασης, πραγματοποιούνται συναντήσεις με τον υποψήφιο προμηθευτή του έργου πριν την ανάθεση της σύμβασης; Αν ναι, εξετάζονται τα ακόλουθα:

- Οι όροι πληρωμής και τιμολόγησης;
- Το χρονοδιάγραμμά του;
- Το προσωπικό του και η εποπτεία;
- Οι διαδικασίες τιμολόγησης και τεκμηρίωσης;
- Οι διαδικασίες αγορών υλικών;
- Τα πιστοποιητικά ασφάλισης και οι άδειες;

 • Πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι που δείχνουν τα αποτελέσματα σε σχέση με το πρόγραμμα της σύμβασης και τους παράγοντες καθυστέρησης;

 

Διαχείριση των αποθεμάτων και αποθήκευση

 • Ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των ποσοτήτων παραγγελιών, των επιπέδων αποθεμάτων και των συχνοτήτων νέων παραγγελιών;
 • Πώς ελέγχονται οι χρόνοι παράδοσης και τι μέτρα λαμβάνονται για τη διασφάλιση έγκαιρων παραδόσεων;
 • Ποιοι παράγοντες εξετάζονται σε βάθος κατά τον καθορισμό των περιοχών εγκατάστασης των αποθηκών της επιχείρησης;
 • Σε ποιο βαθμό κατηγοριοποιείται σε ομάδες το απόθεμα για τον καθορισμό προτεραιοτήτων από τη διοίκηση; Ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό;

 

Διοίκηση Lοgistics

 • Σε ποιο βαθμό οι μεταφορές των εισερχόμενων υλικών ενοποιούνται με βάση τον αριθμό των αποστολών, των φορτίων, των μεταφορέων και των σημείων εισόδου;
 • Σε ποιο βαθμό αξιολογούνται οι εναλλακτικοί τρόποι μεταφοράς;
 • Υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού των υπό διαμετακόμιση φορτίων;
 • Σε ποιο βαθμό είναι διαθέσιμη εγκαίρως η πολύ σημαντική σχετικά με τις εισαγωγές γραπτή τεκμηρίωση;
 • Μελετώνται οι παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο οργάνωσης μεταφορών από κατάστημα σε κατάστημα (π.χ. διαδρομές, χρησιμοποιούμενα οχήματα, συχνότητα παραδόσεων κ.λ.π.);

 

TE15104-feature-article

 

Για τη μέτρηση της απόδοσης των διαφορετικών διαδικασιών εφοδιασμού χρησιμοποιούνται εξειδικευμένοι δείκτες μερικοί από τους οποίους περιγράφονται στο έκθεμα 22.13.

 


Έκθεμα 22.13: Δείκτες απόδοσης διαδικασιών εφοδιασμού

 

Περιγραφή απαιτήσεων

 • Ποσοστό αιτημάτων για αγορά υλικού που ξεπερνά τα €50.000 στα οποία ο εφοδιασμός εμπλέκεται από την αρχή, πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης για αγορά υλικού.
 • Ποσοστιαία αύξηση στον αριθμό των υλικών για τα οποία διεξάγονται VA και VE.
 • Ποσοστό αγοραζόμενων υλικών ειδικών προδιαγραφών στα οποία έχουν μελετηθεί οι προδιαγραφές τους προηγούμενους 12 μήνες.
 • Ποσοστιαία μείωση του αριθμού των κωδικών στις αποθήκες.
 • Ποσοστό υλικών αγοράς ειδικών προδιαγραφών σε σχέση με το συνολικό αριθμό υλικών.
 • Ποσοστό αιτημάτων αγοράς υλικού που έπρεπε να επιστραφούν από τον εφοδιασμό στους χρήστες λόγω λαθών.
 • Ολοκληρωμένη ανάλυση των δαπανών αγοράς για όλες τις μονάδες της επιχείρησης και εντοπισμός όλων των κοινών δαπανών.
 • Ποσοστό υλικών ειδικών προδιαγραφών στα οποία διενεργήθηκε ανάλυση επιπτώσεων στα κέρδη και ανάλυση κινδύνων.
 • Ποσοστό αιτημάτων για αγορά υλικών στα οποία η δαπάνη αποκλίνει του προϋπολογισμένου ποσού περισσότερο από 10%.

 

Ανάλυση των αγορών του εφοδιασμού

 • Ποσοστό κρίσιμων, κερδοφόρων και επίφοβων υλικών για τα οποία έχουν διενεργηθεί έρευνες πηγών προμήθειας τους τελευταίους 12 μήνες.
 • Ποσοστό ερευνών αγοράς των πηγών προμήθειας που διεξάγονται από διατμηματικές ομάδες με τη συμμετοχή χρηστών.
 • Ποσοστό περιπτώσεων κατά τις οποίες παρέχονται πληροφορίες για νέα προϊόντα και υπηρεσίες κατόπιν έρευνας αγοράς, προς όλους τους εμπλεκόμενους χρήστες εντός 24ων ωρών από τη λήψη τους.
 • Ποσοστό του προσωπικού εφοδιασμού που πιστεύει ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες από έρευνες των πηγών προμήθειας είναι αρκετά ενημερωμένες.

 

Σχεδιασμός των στρατηγικών του εφοδιασμού

 • Ποσοστό υλικών κατά αξία για τα οποία έχει αναπτυχθεί τεκμηριωμένη στρατηγική εφοδιασμού με βάση την δαπάνη και τον κίνδυνο εφοδιασμού.
 • Ποσοστό στρατηγικών εφοδιασμού για μεμονωμένα υλικά που θεωρούνται συμβατές με την συνολική στρατηγική του εφοδιασμού, την κατηγορία και την πολιτική της επιχείρησης.
 • Ποσοστά συνολικής αξίας αγορών στα οποία εφαρμόζονται οι ακόλουθες μορφές εφοδιασμού και συμβάσεων:

- Συναλλαγές εντός πλαισίου.
- Σχέσεις με σταθερούς όρους.
- Εταιρικές συνεργασίες.

 • Ποσοστό ετήσιας δαπάνης αγορών παραδοτέων απευθείας από τον προμηθευτή στο χρήστη.
 • Ποσοστό χρηστών που κατανοούν την έννοια της εταιρικής συνεργασίας με κρίσιμους προμηθευτές.

 

Αξιολόγηση των προμηθευτών, λήψη και επιλογή προσφορών

 • Αριθμός νέων προμηθευτών που εντοπίστηκαν και αξιολογήθηκαν.
 • Ποσοστό περιπτώσεων στις οποίες οι αξιολογήσεις διενεργήθηκαν με τις εξής μεθόδους:

- Με χρήση δημοσιευμένων πληροφοριών.
- Με ερωτηματολόγιο που απεστάλη ταχυδρομικώς.
- Με ερωτηματολόγιο και δημοσιευμένες πληροφορίες.
- Με επίσκεψη και ερωτηματολόγιο.
- Με επίσκεψη, ερωτηματολόγιο και δημοσιευμένες πληροφορίες.

 • Ποσοστό αξιολογήσεων προμηθευτών που μπορεί να θεωρηθούν ότι είναι αρκετά τεκμηριωμένες και μπορεί να υποβληθούν σε εσωτερικούς ελέγχους.
 • Ποσοστά προσωπικού εφοδιασμού και χρηστών που έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιούν τακτικά το εταιρικό αρχείο εγκεκριμένων προμηθευτών.
 • Ποσοστό συνολικής δαπάνης στην οποία έχουν χρησιμοποιηθεί οι ακόλουθες μέθοδοι για την υποβολή προσφορών:

- Looking-for-a-great-supplier-imageΑνεπίσημες προσφορές.
- Αίτηση υποβολής εκτιμήσεων τιμών και πληροφοριών.
- Επίσημος διαγωνισμός.

 • Αύξηση της μέσης αξίας των παραγγελιών.
 • Ποσοστό ολικής δαπάνης σε προμηθευτές που επιλέχθηκαν με βάση:

- Απευθείας ανάθεση σε μοναδικό προμηθευτή.
- Προεπιλογή προμηθευτών και διαπραγματεύσεις.
- Ανοικτό διαγωνισμό.

 • Ποσοστό προσφορών από νέους προμηθευτές που υποβλήθηκαν σε ανοικτούς διαγωνισμούς.
 • Ποσοστό διεθνών συμβάσεων στις οποίες ζητήθηκε από τους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορές βασισμένες στα INCOTERMS FAS (ή FOB) και CIF κ.α., και επίσης να υποβάλλουν χωριστά το κόστος μεταφοράς.
 • Ποσοστό συμβάσεων στις οποίες τα κριτήρια επιλογής και η στάθμιση αυτών καθορίστηκαν πριν από την έναρξη της διαδικασίας υποβολής προσφορών.
 • Ποσοστό της συνολικής δαπάνης στο οποίο η επιλογή προσφορών βασίστηκε στα εξής:

- Χαμηλότερη τιμή.
- Χαμηλότερο κόστος ιδιοκτησίας.
- Βαθμολογία με σταθμισμένα κριτήρια.
- Εκτιμήσεις αξίας (value judgments).

 • Ποσοστό συναλλαγών που διεκπεραιώνονται μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου βάσει αριθμού και αξίας συναλλαγών.
 • Ποσοστό συναλλαγών κάτω των €500 που διεκπεραιώνονται μέσω επιχειρησιακών καρτών.

 

Κατάρτιση και διαχείριση των συμβάσεων

 • Ποσοστό συνολικών δαπανών εφοδιασμού που εκταμιεύεται μέσω συμβάσεων.
 • Ποσοστό συμβάσεων που περιέχουν τυποποιημένους όρους και προϋποθέσεις του κλάδου που ανήκει η επιχείρηση.
 • Ποσοστό συμβάσεων που περιέχουν προδιαγραφές απόδοσης και συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης.
 • Κλάσμα συμβάσεων που βασίζεται σε σταθερό τίμημα έναντι αυτών που βασίζονται στο κόστος συν την αμοιβή η το κέρδος του προμηθευτή.
 • Ποσοστό περιπτώσεων στις οποίες οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις δεν περιλήφθηκαν είτε κρίθηκαν ακατάλληλοι από ανεξάρτητους εκτιμητές:

- Αδιάκοπος εφοδιασμός υλικών.
- Εξισώσεις αναπροσαρμογής τιμών.
- Μηχανισμοί επίλυσης διαφορών.

 • Ποσοστό περιπτώσεων σε διεθνείς συμβάσεις στις οποίες οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις δεν περιλήφθηκαν ή κρίθηκαν ακατάλληλοι από ανεξάρτητους εκτιμητές:

- INCOTERMS.
- Νομοθεσία που διέπει τη σύμβαση.
- Όρος που διέπει τους κινδύνους λόγω συναλλαγματικών ισοτιμιών.

 • Ποσοστό περιπτώσεων όπου ενεργοποιήθηκαν οι όροι εγγύησης καλής εκτέλεσης και αποζημιώσεων.
 • Ποσοστό περιπτώσεων στις οποίες αναλήφθηκαν οι ακόλουθες ειδικές δράσεις:

- Οι κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των συμβάσεων εντοπίστηκαν και αντιμετωπίστηκαν.
- Χρονοδιαγράμματα και προγράμματα προετοιμάστηκαν και εφαρμόστηκαν.
- Προγράμματα ποιότητας προετοιμάστηκαν και εφαρμόστηκαν.
- Η διαχείριση των συμβάσεων επικεντρώθηκε σε ειδικές περιοχές προτεραιότητας.

 • Ποσοστό περιπτώσεων όπου οι αλλαγές κατά την εφαρμογή των συμβάσεων συμφωνήθηκαν μεταξύ των δύο πλευρών πριν από την υλοποίησή τους.
 • Ποσοστό διαφωνιών που επιλύθηκαν φιλικά έναντι αυτών που κλιμακώθηκαν και κατέληξαν στην εμπλοκή τρίτων.
 • Απώλεια εκπτώσεων η πρόσθετες χρεώσεις λόγω ακατάλληλων χειρισμών κατά τη διαδικασία πληρωμών σε σύγκριση με το σύνολο των δαπανών.

 

Διαχείριση των αποθεμάτων και αποθήκευση

 • Αξιοποίηση αποθηκευτικών χώρων:

- Πραγματική ογκομετρική χρήση / ενεργή ογκομετρική χωρητικότητα.

 • Ποσοστιαία αύξηση στην επένδυση σε εξοπλισμό αποθήκης.
 • Μέσο ποσοστό χρόνου αξιοποίησης εξοπλισμού αποθήκης (ώρες χρήσης/σύνολο ωρών εργασίας).
 • Ποσοστιαία μείωση των κωδικών αποθήκης.
 • Ποσοστό αποθηκευόμενων ειδών Α και Β για τα οποία διεξάγονται προβλέψεις ζήτησης.
 • Ποσοστό αποθηκευόμενων ειδών των οποίων η αναπλήρωση προκαλείται από το πληροφοριακό σύστημα της επιχείρησης (π.χ. πραγματική ζήτηση στο σημείο πώλησης, προβλέψεις ζήτησης και διακυμάνσεις).
 • Ποσοστό αποθηκευόμενων ειδών των οποίων η αναπλήρωση προκαλείται από το πληροφοριακό σύστημα της επιχείρησης (ορίζονται επίπεδα εξυπηρέτησης, αποθέματα ασφαλείας και ποσότητες παραγγελιών).
 • Συχνότητα αναθεωρήσεων των απαιτήσεων αποθεμάτων ασφαλείας.
 • Ποσοστιαία μείωση του χρόνου από την αποβάθρα στο απόθεμα (δηλαδή από την άφιξη των φορτηγών έως την τοποθέτηση των ειδών στα ράφια).
 • Ποσοστό αποθηκευόμενων ειδών που διαθέτουν γραμμικοί κωδικοί.
 • Κατά τη διαλογή παραγγελιών το μέσο ποσοστό χρόνου που δαπανάται σε:

- Μετακινήσεις μεταξύ θέσεων διαλογής υλικών.
- Γραφική εργασία και προετοιμασία καταστάσεων διαλογής.
- Μη παραγωγική εργασία, όπως αναμονή για οδηγίες ή για αναπλήρωση αποθέματος.
- Διαλογή.rfid inventory management

 • Ποσοστιαία αύξηση στο ρυθμό διαλογής.
 • Ποσοστό λαθών διαλογής.
 • Αποδεκτές ανοχές στις αποκλίσεις κατά την απογραφή του αποθέματος:

- Είδη Α
- Είδη Β
- Είδη Γ

 • Μέση ετήσια κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων:

- Είδη Α
- Είδη Β
- Είδη Γ

Ποσοστά κρίσιμων και επίφοβων ειδών για τα οποία ενημερώνονται οι πελάτες κάθε μήνα για το διαθέσιμο απόθεμα και τις αναμενόμενες παραδόσεις.

 • Συχνότητα εντοπισμού απαρχαιωμένου αποθέματος.

 

Διοίκηση Lοgistics

 • Ποσοστό διεθνών αποστολών που αγοράζονται με βάση FAS/FOB (σε σχέση με CIF/CFR) και για τις οποίες η επιχείρηση έχει την ευθύνη της μεταφοράς και της ασφάλισης.
 • Αύξηση στο βάρος των εισερχόμενων αποστολών.
 • Ποσοστό αποστολών αξίας πάνω από €8000 για τις οποίες έχει διεξαχθεί συστηματική διερεύνηση των διαθέσιμων επιλογών μεταφοράς.
 • Ποσοστό αποστολών αξίας πάνω από €8000 για τις οποίες παρακολουθούνται συστηματικά οι χρόνοι παράδοσης προκειμένου να εντοπιστούν οι αιτίες καθυστερήσεων.
 • Ποσοστό φορτίων (ανάλογα με την αξία τους) για τα οποία χρησιμοποιούνται μέσα μεταφοράς που διαθέτουν υπηρεσίες παρακολούθησης και ενημερώνουν σχετικά με τη θέση του φορτίου εντός 12ωρών (μέγιστο).
 • Ποσοστό φορτίων (κατά βάρος) που μεταφέρονται με εμπορευματοκιβώτια.
 • Ποσοστό αποστολών στις οποίες τα συνοδευτικά έγγραφα εισαγωγών είναι συμπληρωμένα και διαθέσιμα κατά το χρόνο άφιξης των αγαθών στο σημείο εισαγωγής.
 • Ποσοστό αποστολών στις οποίες τα συνοδευτικά έγγραφα εισαγωγών περιέχουν λάθη που απαιτούν διόρθωση και καθυστερούν τη διαδικασία εισαγωγής των αγαθών.
 • Ποσοστό καταστροφών/απωλειών κατά τη μεταφορά.
 • Ποσοστό περιπτώσεων στις οποίες εξετάζονται οι κάτωθι παράγοντες κατά τον καθορισμό των θέσεων αποθήκευσης:

- Περιοχή εξυπηρέτησης.
- Οικοπεδική έκταση και περιορισμοί.
- Ροή προϊόντων.

 • Ποσοστό φορτίων FAS / FOB / CFR (κατ' αξία) τα οποία είναι ασφαλισμένα με τη χρήση των ακόλουθων τύπων ασφαλιστικής κάλυψης:

- Κάλυψη ονομαζόμενων κινδύνων.
- Συνδυασμένη ασφαλιστική κάλυψη ονομαζόμενων κινδύνων.
- Κάλυψη όλων των κινδύνων.

 • Ποσοστό περιπτώσεων στις οποίες οι επιλογές μεταφοράς μεταξύ καταστημάτων βασίζονται σε συστηματική ανάλυση των:

- Συχνοτήτων παραδόσεων και απαιτούμενων ποσοτήτων.
- Τύπων και μεγεθών οχημάτων.
- Επιλογών δρομολογίων.

 • Ποσοστό περιπτώσεων στις οποίες εξετάζεται ο συντελεστής φόρτωσης κατά τον προγραμματισμό της χρήσης ιδιόκτητου στόλου μεταφοράς.

 

 

Πηγή: Διοίκηση Εφοδιασμού, Λάμπρος Λάιος, Πειραιάς 2010

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: