Αξιολόγηση Απόδοσης Προμηθευτών

Η απόδοση των προμηθευτών εξαρτάται από τις ικανότητές τους και από το ενδιαφέρον που δείχνουν για συνεργασία με μια συγκεκριμένη επιχείρηση.

Όπως και στις άλλες κατηγορίες μέτρησης, οι δείκτες μέτρησης της απόδοσης των προμηθευτών πρέπει να συνδέονται με την επίτευξη κάποιων επιδιωκόμενων τιμών. Ακόμη και σε περιπτώσεις όπου ένα στέλεχος εφοδιασμού, αδυνατεί να επηρεάσει την απόδοση ενός προμηθευτή, η μέτρηση της απόδοσης μπορεί να αποτελέσει την απαρχή για διορθωτικές ενέργειες όπως, για παράδειγμα, την επιλογή εναλλακτικού προμηθευτή.

 

Οι συνηθέστερες κατηγορίες απόδοσης των προμηθευτών συμπίπτουν με τους στόχους του εφοδιασμού, δηλαδή το κόστος, την ποιότητα, την παράδοση και την εξυπηρέτηση. Για τη μέτρηση της απόδοσης των προμηθευτών, μπορεί να χρησιμοποιηθούν ποιοτικές και ποσοτικές μεθοδολογίες. Ο πίνακας 22.2 δείχνει ένα δείγμα των κατηγοριών απόδοσης που μετρώνται καθώς και το μηχανισμό σύνθεσης των επί μέρους δεικτών σε συνολικούς συντελεστές ολικής απόδοσης. Το σύστημα αναφέρεται στη μέτρηση της απόδοσης των οδικών μεταφορέων. Πάντως, μπορεί να προσαρμοστεί και σε άλλες περιπτώσεις προμηθευτών.

 

Πίνακας 22.2: Ένα μέρος του συστήματος μέτρησης της απόδοσης

Pinakas 22.2 Ena meros tou systhmatos metrhshs ths apodoshs

 

Ανάλυση και Ερμηνεία των Αποτελεσμάτων

 

Τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα εφοδιασμού, μετά από τη σχετική προσαρμογή στις ειδικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για μετρήσεις διαφόρων κατηγοριών. Όμως, οι μετρήσεις που παράγονται από το πληροφοριακό σύστημα δεν αρκούν για την κάλυψη όλων των απαιτήσεων της αξιολόγησης, Για το λόγο αυτό, συνδυάζονται με στοιχεία που παρέχονται από τα διάφορα τμήματα της επιχείρησης όπως, για παράδειγμα, το λογιστήριο, η συντήρηση και η εξυπηρέτηση πελατών.

 

Στο επόμενο βήμα, τα στοιχεία απόδοσης πρέπει να υποστούν την κατάλληλη επεξεργασία και να παρουσιαστούν σε μορφή που επιτρέπει την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Τα στοιχεία απόδοσης εισάγονται σε βάσεις δεδομένων και αναλύονται με τη βοήθεια λογιστικών φύλλων υπολογισμού (π.χ. Microsoft Excel). Οι τιμές των δεικτών μέτρησης της απόδοσης αναλύονται με διαφορετικούς τρόπους που επιτρέπουν συγκρίσεις των επιδόσεων μεταξύ ομάδων εφοδιασμού, εταιρικών μονάδων, προμηθευτών και διαδικασιών.

 

Η σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ πραγματικών και επιδιωκόμενων τιμών διευκολύνεται με τον υπολογισμό των αποκλίσεων:

 

Επιδιωκόμενη Τιμή – Πραγματική Τιμή

Απόκλιση Δείκτη Χ = ---------------------------------------------------------------------

Πραγματική Τιμή

 

Για παράδειγμα, αν η επιδιωκόμενη τιμή του δείκτη μέτρησης αριθμού εντολών αγοράς που εκδίδονται εντός 5 ημερών από τη λήψη αιτήματος είναι 95% και η τιμή είναι 83%, η απόκλιση είναι: (95-83)/95 = 0.126 = 12,6%. Αυτός ο απλός υπολογισμός καθορίζει την απόσταση από την επίτευξη της επιδιωκόμενης τιμής του δείκτη. Αποκλίσεις μπορεί να υπολογιστούν για όλους τους δείκτες μέτρησης της απόδοσης. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων πρέπει να επικεντρωθεί στους δείκτες όπου παρατηρήθηκαν οι μικρότερες και οι μεγαλύτερες αποκλίσεις, οι οποίες αναδεικνύουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της απόδοσης του εφοδιασμού. Μεγαλύτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στις αποκλίσεις δεικτών μέτρησης που θεωρούνται πιο κρίσιμοι για την επιχείρηση.

 

Σε μερικές περιπτώσεις, η ερμηνεία των αποτελεσμάτων μπορεί να διευκολυνθεί με την διάσπαση μιας μέτρησης στα επί μέρους συστατικά της (π.χ. ο χρόνος παράδοσης ενός είδους μπορεί να αναλυθεί σε χρόνο προετοιμασίας της παραγγελίας, χρόνο μεταφοράς, χρόνο παραλαβής κ.λπ.). Με αυτό τον τρόπο, μπορεί να εντοπιστούν περιοχές οι οποίες «ευθύνονται» κυρίως για τις αποκλίσεις.

 

shutterstock cao lowres 002 6

 

Μερικές φορές, δεν είναι εύκολο να εξηγηθούν τα αποτελέσματα μιας αξιολόγησης. Για παράδειγμα, μια μείωση στο κόστος διατήρησης των αποθεμάτων μπορεί να αποδοθεί σε συγκεκριμένα μέτρα, όπως η μείωση των κωδικών που αποθηκεύονται ή η μείωση των αποθεμάτων ασφαλείας που προέκυψε από την ανάλυση του χαρτοφυλακίου των υλικών. Όμως, η πραγματικότητα μπορεί να είναι πιο σύνθετη. Κατά την περίοδο των μετρήσεων μπορεί να μειώθηκαν οι τιμές των υλικών, τα επιτόκια και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες ή ακόμη να άλλαξε το σύστημα απογραφής των υλικών από LIFO σε FIFO. Όλοι οι παράγοντες πρέπει να αναφέρονται και να συνεκτιμώνται προκειμένου οι ερμηνείες των αποτελεσμάτων να είναι αξιόπιστες.

 

Συνεπώς, κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων, το τμήμα εφοδιασμού πρέπει:

 

  • Να προσδιορίζει όλους τους παράγοντες οι οποίοι μπορεί να επηρέασαν τις τιμές των δεικτών.
  • Να υπολογίζει με αντικειμενικό τρόπο την επιρροή κάθε παράγοντα στα αποτελέσματα.
  • Να καταλήγει σε συμπεράσματα τα οποία αποδεικνύουν με πειστικό τρόπο τη συμβολή των βελτιωμένων μεθόδων του τμήματος.

 

Τέλος, από την ερμηνεία των αποτελεσμάτων μπορεί να καθοριστούν:

 

  • Οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι που πιθανόν να προκύψουν στην κάθε κατηγορία απόδοσης.
  • Οι ενέργειες για την αντιμετώπιση των εσωτερικών και των εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν την αντίστοιχη κατηγορία απόδοσης.
  • Η προτεραιότητα εφαρμογής των ενεργειών.
  • Οι απαιτούμενοι πόροι.

 

Πηγή: Διοίκηση Εφοδιασμού, Λάμπρος Λάιος, Πειραιάς 2010

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία:

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

There are no up-coming events